post

Компанията за потребителска електроника цели 98% намаляване на емисиите на парникови газове (GHG) до 2040 г. от основните си оперативни сегменти

Xiaomi Corporation („Xiaomi“), компанията за потребителска електроника и интелигентно производство на смартфони и интелигентен хардуер, свързани с платформа „Интернет на нещата“ („IoT“), днес обяви план за значително ограничаване на емисиите на парникови газове (ПГ), наречена „Философия за нулеви въглеродни емисии“. Xiaomi ще постигне по-ниски въглеродни емисии чрез изследване и разработване на чисти технологии, разширяване на техниките за управление на електронни отпадъци и прилагане на екологични действия и логистика.

Стратегия за климата и Философия за нулеви въглеродни емисии
Мисията на Xiaomi е да позволи на всеки по света да се радва на по-добър живот чрез иновативна технология. Като част от тази мисия, компанията вярва, че носи отговорността да помогне за предотвратяване на изменението на климата чрез технологични иновации и оперативна ефективност. Компанията е решена да изпълни своята роля, за да ускори глобалния преход към икономика с нулеви нетни емисии, като внесе съобразени с климата елементи в процеса от проектиране до доставка на своите най-добри продукти.

Целта на Философията за нулеви въглеродни емисии на Xiaomi е да подобри ефикасността и достъпността на своите продукти, като същевременно намали въглеродния им отпечатък. Xiaomi ще продължи да увеличава използването на нисковъглеродни технологии, за да създаде положително въздействие върху климата и да насърчи по-зелен начин на живот и нисковъглеродно общество.

Цели за намаляване на емисиите на парникови газове
Xiaomi предприема поетапен подход за разработване и прилагане на своите планове за действие за намаляване на емисиите на парникови газове.
Xiaomi постави първата си цел за намаляване на емисиите на парникови газове през 2021 г., която имаше за цел да намали емисиите на глава от населението от собствения си кампус с 4,5% до 2026 г. в сравнение с базовата линия за 2020 г. Към 31 декември 2022 г. компанията постигна 21,12% намаление на емисиите на парникови газове на глава от населението спрямо базовата си година.
За да подкрепи глобалния стремеж за достигане на нетна нула до 2050, компанията се ангажира да намали своите емисии на парникови газове от Обхват 1 и Обхват 2:
• Не по-късно от 2030 г. да намали емисиите на парникови газове от своите основни оперативни сегменти с най-малко 70% от нивото на базовата година;
• Не по-късно от 2040 г. да намали емисиите на парникови газове от своите основни оперативни сегменти с най-малко 98% от нивото на базовата година, като има предварителни условия за постигане на нетни нулеви емисии;
• Приоритизиране на използването на нисковъглеродни технологии, дългосрочни споразумения за закупуване на зелена енергия и производство на възобновяема енергия на място за намаляване на емисиите на парникови газове през целия целеви период;
• Насърчаване на ключови доставчици да установят цели за използване на възобновяема енергия и намаляване на емисиите на парникови газове, които са сравними или по-амбициозни от тези на Xiaomi за осигуряване на непрекъснато намаляване.

Тагове / Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *