post

Двадесет български ИКТ проекти са включени като добри практики в изданието на Международния съюз по далекосъобщения за 2015 г. WSIS Stocktaking Report 2015. Това е седем пъти повече в сравнение с миналата година, когато в подбора бяха одобрени само три проекта. Като част от сътрудничеството между МТИТС и Международния съюз по далекосъобщения, през 2012, 2014 и 2015 г. бяха реализирани и няколко проекти за достъпност на хора с увреждания и деца със зрителни проблеми до информационни и комуникационни технологии.

Областите на информационното общество, в които попадат българските добрите практики са в категории „Достъп до информация и знание“; „Изграждане на доверие в сигурното използване на информационни и комуникационни технологии“, „Регионално и международно сътрудничество“; „Културно разнообразие и идентичност“.

Най-голямата агенция към Организацията на обединените нации за поредна година оценява приноса на български инициативи, стратегии и проекти за развитието на информационното общество. Селектираните проекти се смятат за добри практики и се популяризират сред всички държави, които членуват в съюза.

Годишният доклад за 2015 г. включва проекти за създаване на електронни услуги, както и на регистри и системи, които подобряват електронното обслужване на гражданите и бизнеса. В резултат на активното включване на МТИТС, в престижния документ са включени инициативи и разработки на Министерството на икономиката, Министерството на правосъдието, Министерството на труда и социалната политика, както и на научни организации.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *