post

Техническият университет – София навърши 75 години. През 1945 г. създаденото още през 1942 г. Висше техническо училище със закон става Държавна политехника с два факултета. През 1965 г. Държавната политехника се преименува на Висш машинно-електротехнически институт – ВМЕИ, а той през 1995 г. се преобразува в  Технически  университет – София.

Днес висшето учебно заведение е оценено с най-високата степен на институционална акредитация – 9,56 за периода 2018 – 2024 година. В Техническия университет – София понастоящем се обучават около 11 000 студенти в различни степени и специалности, както и 770 чуждестранни студенти от над 45 различни страни. В структурата му влизат 14 факултета, три от които чуждоезикови – немски, английски и френски, два клона в Пловдив и Сливен и три колежа. Към ТУ – София  функционират и 2 професионални гимназии.

Обучението се осъществява по над 30 специалности за бакалавърска степен, по над 65 специалности за магистърска степен и в над 50 научни области за докторска степен.

“Техническият университет – София определя образователните стандарти и националните приоритети за развитието на инженерното образование и наука в България и си сътрудничи с над 90 чуждестранни университета. От тази година той е част от Европейските научни мрежи, като един от осемте учредители на Европейския технологичен университет (EUt+), който си поставя за цел  насърчаване на европейските ценности и идентичност и най-вече постигане на революция в качеството и конкурентоспособността на европейското висше образование” – се посочва в изявление до медиите от ръководството на университета.

Научната и изследователска дейност на ТУ – София се осъществява в Университетски научноизследователски комплекс с 43 водещи лаборатории, както и в 4 междууниверситетски центъра за върхови постижения. Ключови изследователски области в ТУ – София са виртуалното инженерство и цифровите технологии, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, микротехнологиите и наноинженерството, информационно-комуникационните технологии, медицинското инженерство, екологията и други.

Десетки университетски изследователи са вписани в Златната книга на изобретателите на България и са носители на най-престижната награда за наука „Питагор“. Признание за високите резултати в научно-изследователска дейност в ТУ – София са 5000 защитени патенти и одобрени полезни модели. 26 са учените, удостоени с почетната степен „Доктор хонорис кауза“.

Изследователските проекти в университета са по програма „Хоризонт 2020“, Иновационната стратегия за интелигентна специализация, европейски програми, Фонд „Научни изследвания“ към МОН и други. ТУ – София е търсен партньор от страна на бизнеса, което дава възможност за съвместна научно-развойна дейност и трансфер на технологии на национално и международно ниво. Това сътрудничество се реализира основно по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *