post

На 29.11.2017 Сирма Груп Холдинг оповести консолидираните резултати от дейността на Групата за периода завършващ на 30.09.2017 година.

Общият брой на акционерите на Сирма Груп към 30.09.2017 е 970. От тях 54 са корпоративни инвеститори и 916 са физически лица.

Консолидираните приходи за първите девет месеца нарастват с BGN 9.487 хиляди лева, или с 34,29% в сравнение аналогичния период на 2016 година. Те достигат BGN 37.157 хиляди.

 

Регион 30.9.2017

BGN ‘000

30.9.2016

BGN ‘000

Изменение

BGN ‘000

Изменение

%

Австралия 59 42 17 40,48%
Азия 508 190 318 167,37%
Африка 17 15 2 13,33%
Европа 19 630 17 914 1 716 9,58%
Обединено кралство 5 691 2 778 2 913 104,86%
Южна Америка 16 44 -28 -63,64%
Северна Америка 11 236 6 687 4 549 68,03%
Общо 37 157 27 670 9 487 34,29%

 

Консолидираните приходи в Азия отбелязват най-голямо процентно нарастване от 167% в сравнение с първите девет месеца на 2016 година, като достигат BGN 508 хиляди. Втори по размер на ръст за периода са приходите от Великобритания, които нарастват с 105% и достигат BGN 5.691 хиляди или 15% от общите приходи. Ръст от 68% отбелязват продажбите в Северна Америка, като достигат до BGN 11.236 хиляди или 30% от общите приходи. Приходите от Европа също отбелязват ръст от 9%, но техния относителен дял от общите продажби намалява до 53% от общите приходи за периода.

EBITDA отбелязва увеличение от 29,34% в сравнение с деветмесечието на 2016 и достигат BGN 10.991. Съответно нетната печалба за деветмесечието нараства с BGN 910 хиляди или с 37,87% в сравнение с аналогичния период на 2016 година, като достига BGN 3.313 хиляди.

Третото тримесечие на 2017 година е и първото тримесечие от началото на изпълнението на обновената Стратегия за растеж на Сирма Груп Холдинг /начало на изпълнението е 01.07.2017 година/. Постигнатите отлични резултати са изцяло в синхрон с поставените в Стратегията цели.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *