post

Проектът за развитие на високоскоростен широколентов достъп и на широколентови  услуги за гражданите и бизнеса в икономически изостанали и отдалечени райони в България приключва успешно в 29 общини и 24 малки населени места, в 14 области на страната, обяви Красимир Симонски, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ по време на заключителната пресконференция.

Интернет доказано създава условия за мобилност на работната сила и бизнеса, и независимостта им от локация и дистанция. Само чрез бърз и достъпен интернет от следващо поколение може да се реши проблема с цифровото разделениe и икономическата изостаналост на избраните райони, допълни още той. Според него, с успешното реализиране на проекта се създава възможност всички държавни институции от целевите райони да бъдат свързани в облака на държавната администрация, което е предпоставка за развитието на електронното управление. Не на последно място, имайки предвид факта, че от държавата се очаква да защитава правата на гражданите и бизнеса в съвременното информационно общество чрез установяване на норми и поведение за киберсигурност, подобен проект за широколентов достъп от следващо поколение, иницииран и изпълняван от държавна организация, носи в себе си силен заряд за демонстриране и налагане на тези правила и норми за киберсигурност, бе категоричен Симонски

С проекта се финансира изграждането на високоскоростен широколентов достъп от следващо поколение и свързването към оптичната мрежа на общо 289 комуникационни възли, от които 29 общини, 46 училища, 18 болнични заведения, 38 читалища и библиотеки, държавни и общински структури. Избраните населени места са с обща територия от 7 919 кв.км. или 7% от територията на страната. В  тях живеят 277 765 души, което е 8% от населението, живеещо извън областните градове и столицата, или 4% от населението на България. Броят фирми, за които ще се създадат благоприятни условия за свързване към изградената инфраструктура е 7 045. Общата дължина на оптичните кабелните трасета е 907 км., като от тях 452 км. са в Северна и 455  км. в Южна България.

Технологичният фокус на проекта има за цел да осигури пълна технологична съвместимост на изгражданата мрежа със съществуващата инфраструктура, включително тази на доставчиците на широколентови услуги, обяви Васил Василев, ръководител на проекта. Според него проектът ще осигури достъпност до широколентовите услуги и ще изравни бизнес и технологичните условия на целевите райони до тези в областните и другите големи градове. Демонстрирана бе видеоконферентна връзка, с общините Макреш, Горна Бешовица, Угърчин, Тетевен, Симеоновград, Мадан, Рудозем, Венец и Омуртаг и училището в Димово, която показа възможностите на изградената оптична мрежа. Според ръководителя на проекта чрез широколентовите услуги, отдалечените малки населени места ще се превърнат във виртуални “квартали” на големите градове. Основни проблеми на съществуващите комуникационни мрежи в избраните територии е недостатъчния капацитет на инфраструктурата за предлагане на услугите на електронното правителство от публичните власти на гражданите и бизнеса и липсата на конкуренция в областта на достъп от следващо поколение, което води до ниско качество на услугите, каза още той. Сега вече може да говорим за изградена устойчива високоскоростна комуникационна инфраструктура в отдалечените населени места, включващи предимно селски райони. Там ще има подобрено качеството на базовия широколентов интернет по отношение надеждността и скоростта на връзката, ще има осигурен  достъп до професионален интернет – 30–100 Mbps и на най-високия клас интернет връзка – над 100 Mbps, поясни Васил Василев.

Новоизградената инфраструктура по проекта ще се предоставя  на частни телекомуникационни оператори чрез държавна концесия за 13 години. Избраните оператори ще я отдават под наем на местните интернет доставчици, като те ще бъдат стриктно следени, да не нарушават правилата на телекомуникационния пазар, а тяхно задължение ще бъде да поддържат инфраструктурата и да подпомагат местните интернет доставчици.

През следващия програмен период, отново ще бъдат предвидени средства за изграждане на широколентовата инфраструктура, така че да бъде покрита територията на България, съгласно европейските препоръки на стратегията „Европа 2020”.

Изпълнението на проект BG161РО001/2.2-01/2011/001 “Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013., в  размер на 39 123 029,84 лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *