post

Срокове по Наредба Н-18 се удължават с още четири месеца. Софтуерът на онлайн магазините на практика няма да се смята за СУПТО. Освен това с промени в Закона за ДДС може да отпадне изискването за издаване на фискален бон при плащания с кредитна карта в електронни магазини.

Това са част от предложения на Министерството на финансите (МФ) за нови изменения на Наредба Н-18 за отчитане на продажбите в търговските обекти, съобщи икономическият сайт Economix.bg.

Най-важната промяна е в пар. 75 на Наредбата за изменение на Наредба Н-18 (публикувана в ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2019 г.). С нея сроковете се отлагат за трети път, така че търговците, които използват СУПТО, трябва да въведат изискванията на наредбата вместо до 30 септември 2019 г., до 31 януари 2020 г. Срокът за подаване на информацията относно използвания от тях софтуер в търговските обекти се предлага да бъде удължен до 31 март 2020 г.

Създава се и нов текст със следното съдържание: Лицата по чл. 3 (това са лицата, задължени за издават фискални бележки), които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г.

Въвежда се алтернативен режим, изискващ предоставяне на одиторски файл за продажбите за по-големите фирми, които използват ERP системи. Той се отнася само за средни и големи предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, с нисък дял на плащанията, за които се изисква издаване на фискален бон (5%). НАП приема, че има малък риск такива предприятия да укриват приходи. За тях изискването за блокиране на операцията по откриване и приключване на продажба се заменя с …

Вижте повече по темата тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *