post

За първи път с няколко клика гражданите, бизнесът и изпълнителната власт ще могат да следят как се изпълняват стратегическите документи на национално, регионално и европейско ниво. Те ще виждат таблата с индикатори за изпълнение на всички документи, важни за хората и за постигането на Целите за устойчиво развитие до 2030 г., които България си поставя.

Това става възможно чрез новата информационна система Мониторстат – https://monitorstat.nsi.bg/, която Националният статистически институт активира.

Системата стъпва върху базата данни от изследвания на Националния статистически институт и други органи на статистиката. Тя има два модула – за стратегически документи и за европейските програми и проекти.

„Мониторстат е числово огледало на пътя на България“, казва Диана Янчева, заместник-председател на НСИ. „Системата е ориентир докъде сме стигнали в различните сфери, какви цели сме си поставили, какво сме искали да постигнем и какво се е получило на практика. Тя борави само с числа и чрез нея може да се прави обективна оценка, лишена от пристрастия, на базата на която изпълнителната и местните власти могат да планират следващи стъпки или политики“, обяснява тя.

Платформата улеснява контрола от страна на гражданското общество върху изпълнението на стратегическите документи в сфери като здравеопазване, трудова заетост, демографска политика, регионално развитие и т.н. Тя е още една крачка напред към прозрачност и публичност на работата на държавните институции.

Вторият модул на Мониторстат ще бъде интегриран с информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020, и ще даде възможност да се следят и европейските програми и проекти. Ще съдържа информация за проектите по Оперативните програми и текущото им изпълнение, както и за развитието им с цел осъществяване на контрол в рамките на 3 до 5 години в зависимост от условията на самите програми.

Системата ще улеснява както бизнеса и неправителствените организации, кандидатстващи за финансиране по европейски програми, така и държавната администрация. Фирмите ще спестят време и пари, тъй като при интеграцията с ИСУН отпада задължението на кандидатите за проекти по Оперативните програми да подават в НСИ заявления и да получават удостоверения за код на икономическа дейност (КИД) и заверка на годишните си отчети. Удостоверенията и заверките ще се издават автоматично и ще се получават служебно от оценителните комисии и Управляващите органи на Оперативните програми. Държавната администрация пък, чиято работа е свързана с европроектите, ще се освободи от още един хартиен документ.

Системата е разработена по проект „Изграждане на статистическа база и информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“. Изразходваните средства са 548 380 лв.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 – 2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *