post

Даниела Минчева, инспектор в отдел „Въздушно пространство, търсене и спасяване“ към Главна Дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ разказва пред читателите на Tech.OFFNews.bg и Dronenews.eu за новия европейски регламент за експлоатация на безпилотни летателни системи.

ВЪПРОС: Какво ще се промени за операторите и собственици на дронове от 1 януари 2020 г., когато влиза в сила новият регламент?

ОТГОВОР: Във всекидневието използваме думата дрон, но европейските разпоредби въвеждат два термина – безпилотно въздухоплавателно средство и безпилотна летателна система (БЛС), която включва самото средство и оборудването за неговото дистанционно управление.

Изискванията за експлоатация на БЛС се въвеждат с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 и започват да се прилагат от 31.12.2020. С Регламента се установяват три категории на експлоатация на безпилотна летателна система, според нивото на риск произтичащ от самата операция – неограничена категория за нискорискови дейности, специфична категория със среден риск и сертифицирана категория за полети, представляващи високо ниво на риск.

ВЪПРОС: По какво ще се отличават те и при какви условия ще се експлоатират?

ОТГОВОР: Условията за експлоатация са следните:

1. В неограничена категория не се изисква предварително разрешение за конкретен полет, стига да се спазват определените изисквания за експлоатация на безпилотната летателна система.
2. За извършване на полети в специфичната категория е необходимо предварително разрешение от компетентния орган в лицето на ГД „ГВА“ и оценка на експлоатационния риск.
3. За извършване на полети в сертифицирана категория се прилагат разпоредбите на пилотираната авиация.

Неограничената категория е разделена на три подкатегории А1 (над хора), А2 (близо до хора) и А3 (далеч от хора), в зависимост от отстоянието на полетите от неучастващи в операциите лица.

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 се обособяват три възможности за експлоатацията на безпилотни летателни системи в специфичната категория, а именно:

а) когато експлоатацията отговаря на основен сценарии, за което операторът на БЛС подава декларация, или
б) операторът на БЛС кандидатства за разрешение за експлоатация преди започване на операцията с БЛС, или
в) операторът на БЛС кандидатства за издаване на удостоверение от ГД „ГВА“, което му дава права сам да разрешава операциите, без допълнително разрешение.

ВЪПРОС: Как ще повлияе новият регламент на операторите на дронове?

ОТГОВОР: При безпилотната авиация се открояват два субекта – оператор на безпилотна летателна система и дистанционно управляващ пилот. Операторът на безпилотна летателна система носи цялата отговорност при нейната експлоатация. Той може да бъде физическо или юридическо лице, т.е. или собственик, който иска да извършва полети за спортни или развлекателни цели, или фирма, която извършва професионални дейности. В случаите, когато дистанционно управляващ пилот е над 18 години и ще извършва полети за забавление, тогава операторът и пилотът са едно и същи лице.

Новите изисквания въвеждат задължение операторът на безпилотна летателна система да се регистрира, в случай че дейността му може да създаде риск. Освободени от регистрация са само операторите, чиито системи са:

а) детски играчки, или
б) под 250 гр. и не са оборудвани с камера и/или микрофон.

След регистрацията си операторът получава уникален цифров регистрационен номер, който трябва да бъде поставен на всяко безпилотно въздухоплавателно средство, с което ще оперира, освен ако не е детска играчка или под 250 гр. без камера и/или микрофон.

В случай, че дистанционно управляващият пилот е под 18 години и притежава безпилотна летателна система, която иска да използва с развлекателни цели, за оператор на безпилотна летателна система трябва да се регистрира неговият родител или настойник, защото той е все още непълнолетен и не може да носи наказателна отговорност.

Друго специфично условие е, че само сертифицирани безпилотни летателни системи се регистрират. Сертифицирани БЛС са тези системи, чиято експлоатация е с най-голям риск и изискванията за тях се приравняват към тези за пилотираните въздухоплавателни средства.

ВЪПРОС: Кои са най-важните аспекти на новия регламент, които трябва да имат предвид пилотите?

ОТГОВОР:
– Дистанционно управляващите пилоти имат опреден брой задължения, които много ясно и точно са разписани в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, който може да бъде намерен на електронната страница на официалния вестник на ЕС https://eur-lex.europa.eu.
– Въвеждат се географски зони на безпилотни летателни системи, с които може да се забрани или ограничи експлоатацията на БЛС в определени райони. С тях може да се въведат също допълнителни условия или да се улеснят определени операции. Информацията за зоните и условията за експлоатация ще са налични на електронната страница на ГД „ГВА“.
– В условията за издаване на свидетелствата за правоспособност няма разграничение между любител пилот или професионален пилот. Присъщият риск на операциите с безпилотни летателни системи определя необходимата компетентност на пилота, а не вида дейност.

Безпилотните летателни системи, които ще се експлоатират в неограничена категория (и в някои случаи на специфичната категория) не подлежат на регистрация. Регистрира се само операторът на безпилотна летателна система, като безпилотните летателни системи следва да бъдат маркирани с неговия уникален номер.

С новите европейски разпоредби БЛС, които ще се експлоатират в неограничена категория, се разделят на класове в зависимост от максималната им излетна маса. Класът (C0, C1, C2, C3, С4) е обозначен на безпилотната летателна система от производителя. Въз основа на класа пилотът ще знае …..

Цялото интервю е достъпно в технологичния сайт Tech.Offnews.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *