post

Държавата ще върне спорния режим СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговския обект), но този път не като задължителна, а като доброволна регулация. Това става ясно от коментар в общественото обсъждане на промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), който е написан от самите представители на Националната агенция за приходите.

В коментара се посочва, че премахването на СУПТО е предизвикало “значителен отзвук в публичното пространство и в медиите”. В него обаче се посочва, че заедно със становищата и коментарите, подкрепящи отмяната на условията за СУПТО, в редица медийни публикации са изразени и мнения, че промяната ще доведе също до ощетяване на множество търговски субекти, които добросъвестно са изпълнили задълженията си по Наредба Н-18 и вече са привели, в по-малка или по-голяма степен, фискалните си устройства в съответствие с изискванията на наредбата, за което са изразходвали значителни суми.

“Ако възможността за прилагане на СУПТО отпадне изцяло, каквито биха били последствията от простата отмяна на разпоредбите на чл. 118 и съответните последващи промени в Наредба Н-18, направените от тези лица разходи биха били напразни и загуба за тях. Поради това, за да се удовлетвори както интересът на тази част от търговската общност, която възразява срещу задължителността на изискванията за ползване на СУПТО, така и интересът на добросъвестните търговци, изпълнили вече условията на наредбата, би било добре възможността за ползване на СУПТО в закона да се запази, като стане доброволна. За да се насърчи доброволното ползване на СУПТО би било добре да се предвидят данъчни облекчения за ползващите го лица” – става ясно още от коментара на НАП.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *