post

В днешната дигитална ера технологиите са от съществено значение за работата на почти всеки бизнес. Затова и логично загубата на достъп до ключови за работата приложения или информационни ресурси се превръща във все по-сериозен риск за една организация, независимо дали става въпрос за голяма компания, или за стартиращ екип.

Ако последните няколко години ни научиха на нещо, то е, че никой не е застрахован от непредвидени ситуации като земетресения, кибератаки, прекъсвания на електрозахранването, войни, пандемии, нарушаване на веригите на доставка и т.н. А като един от основните рискове вече се налага именно нарушената оперативност и работоспособност, заради излезли от строя компоненти от дигиталната инфраструктура.

Решението на този проблем си има име и то е план за възстановяване на IT инфраструктурата. Един все по-значим елемент от фирмената информационна сигурност, който може да гарантира, че основните технологични системи и данни ще могат да бъдат бързо и ефективно възстановени. В следващите редове екипът на българския доставчик на облачна инфраструктура Датикум разяснява какво представлява планът за IT възстановяване, каква е целта му, кой се нуждае от него, какво трябва да бъде защитено и защо.

Какво е план за IT възстановяване? 

“Възстановяване след бедствие (т.нар. Disaster Recovery) в контекста на ИТ е цялостен набор от процедури и политики, които очертават как една организация ще реагира и ще се възстанови от разрушително събитие, засягащо IT инфраструктурата. Той включва подробни стъпки за идентифициране и оценка на потенциални рискове, както и планове за предотвратяването и смекчаването им” – посочва Георги Цеков, Изпълнителен директор на Датикум.

Той допълва, че един такъв план трябва да включва процедури за възстановяване на различни критични за работата системи и данни, така че да се гарантира непрекъсваемостта на дейността. За да се осигури ефективността на плана във времето, е нужно той периодично да се тества и поддържа.

Кой се нуждае от такъв план? 

Всяка организация, която разчита на технологии в своята дейност, трябва да разполага с такъв план. Това включва компании и ведомства от всякакъв размер и сектори – от малки предприятия до големи корпорации, от доставчици на здравни услуги до държавни агенции. За всички тях планът за IT възстановяване трябва да е решаващ компонент в цялостната стратегия за управление на риска.

Какво обхваща той? 

Планът за ИТ възстановяване след бедствие е изчерпателен документ, който очертава необходимите стъпки и процедури, които трябва да бъдат предприети в случай на непредвидена ситуация. Той трябва да включва следните компоненти за ефективна реакция и възстановяване:

  • Подробен опис на всички критични системи и данни, включително оценка на потенциалните рискове за тези активи.
  • Набор от процедури за реагиране и възстановяване след бедствие, включително мерки за предотвратяване и смекчаване на рисковете и процедури за възстановяване на системи и загуба на данни.
  • Системи за тестване и поддръжка, за да се гарантира, че планът остава ефективен и винаги актуализиран във времето.

Какво трябва да защитите с него и защо? 

Планът за IT възстановяване трябва да е проектиран така, че да защитава критичните системи и данни на организацията. Разбира се, не съществува универсален план, такъв се създава спрямо съществуващите бизнес процеси и налични активи. В него се включват сървъри, бази данни, мрежи и друга технологична инфраструктура, както и всякакви електронни записи или документи, които са от съществено значение за функционирането на бизнеса. Причината за защитата на тези системи и данни е, че без тях организацията може да не е в състояние да управлява бизнеса си, което води до загуба на приходи, увреждане на репутацията, а в някои случаи и до правна отговорност.

Ползите 

Внедряването на план за IT възстановяване може да има няколко ползи за всяка организация. Първо, това може да помогне за минимизиране на въздействието от бедствието, позволявайки бързо възстановяване на критичните системи и данни, както и ограничаване загубените приходи и потенциалната вреда за имиджа на компаниите. Освен това наличието на добре проектиран и тестван план също може да осигури спокойствие на ръководството и служителите, знаейки, че са подготвени за всяка ситуация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *