post

 

В България, като че ли, няма практика човек да застрахова себе си или собствеността си. Това обаче е нещо много важно и гарантира по един или друг начин обезпеченост на човека и семейството му.

Според дефиницията застраховката е съгласувано прехвърляне на риск от възможна загуба, от един субект към друг срещу заплащане. Застраховката е форма за управление на риска, използвана основно за хеджиране на риска (Хеджиране е вид инвестиция, която има за цел да управлява и намалява рисковете от спад в цената на активите. Когато хората използват стратегии за хеджиране на риска, те се опитват да застраховат своите активи срещу негативни ефекти.).

Съществуват няколко категории на риск:

        финансови рискове –  рискът трябва да има финансово измерение

        чисти рискове – при тях рискът трябва да е реален

        индивидуални рискове – рискът е за специфичен проблем или събитие

Компания, която продава застраховката е застрахователят. Той определя размера на сумата, която трябва да бъде платена за покриването на риска чрез оценка, която може да бъде направена на база политики или да бъде изчислена от служители на компанията.  Застрахователната сделка изисква застрахованият да поеме известна, относително малка, загуба под формата на плащане на застрахователя в замяна на обещанието да се компенсира (обезщети) застрахования в случай на финансова (лична) загуба. Застрахованият получава застрахователна полица по договора, която съдържа подробна информация за условията и обстоятелствата, при които той ще бъде финансово компенсиран.

Кои са обаче задължителните застраховки, които човек трябва да има:

Застраховка за трудова злополука

Според законите в България всеки работодател трябва да сключи със своите служители задължителна застраховка трудова злополука. Така, при възникнал инцидент, пострадалият може да търси правата си както от работодателя, така и от застрахователя по сключената полица.

В случай, че работодателят не е сключил договор за задължителна застраховка трудова злополука, той трябва да понесе цялата отговорност по обезщетяването и да изплати обезщетение на пострадалия.

В Кодекса на труда като вреди от трудова злополука или професионална болест, са посочени събития, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя. В тези случаи  работодателят отговаря имуществено, независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.

Застраховка „Живот“

Застраховката „Живот“ защитава хората, които са финансово зависими от друг. Ако родители, съпруг / а, деца или други близки биха се сблъскали с финансови затруднения, при летален край на застрахования, животозастраховането трябва да бъде приоритет в списъка с необходимите застрахователни полици. В тези случаи е добре човек да помисли колко печели всяка година (и колко години планира да остане на работа) и да търси полица, която да замести този доход в случай на преждевременна смърт.

И не само това. Застраховката „Живот“ може да помогне, в случай че вие или някой от семейството се разболее тежко и са  необходими средства за лечение и болнични услуги.

Здравна осигуровка

Нарастващите разходи за медицинска помощ са достатъчна причина да превърнат здравното осигуряване в необходимост. Дори обикновено посещение при семейния лекар може да доведе до солидна сметка. По-сериозните случаи, които водят до престой в болница, могат да генерират космически сметки. За съжаление понякога се налага оперативно лечение, което може да достигне и 4-5 цифрена сума. И въпреки че разходите за здравно осигуряване са финансова тежест за почти всички, потенциалните разходи за липса на покритие са много по-високи.

 

Застраховка “Жилище”

За почти всеки човек купуването и обзавеждането на дом е най-важната инвестиция в живота. Ето защо това е инвестиция, която трябва да бъде обезпечена в случай на инцидент. Без значение дали говорим за апартамент, къща, земя, сгради, застрахователната полица е добре да включва основните рискове – пожар; наводнение; природни бедствия: земетресение, буря, ураган, градушка, проливен дъжд, падащи дървета и клони, причинени от природни бедствия; кражба, вандализъм и др.

 

Автомобилна застраховка

Законът изисква определено ниво на автомобилна застраховка, затова тя е нещо, което няма как да се пропусне. За съжаление инцидентите с автомобил са често срещани, което означава, че ако човек е участник в такъв, застраховката може поне частично да покрие разходите. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *