post

Въглеродна неутралност означава постигане на нетно нулеви емисии на въглероден диоксид (CO2) – баланс между отделяните от човечеството въглеродни емисии в атмосферата и така наречените негативни емисии – извличане на въглероден диоксид от атмосферата обратно в земната повърхност.

Въглеродният диоксид е най-важният парников газ в атмосферата. Той е отговорен за около 60% от положителния радиационен натиск (Radiative Forcing). В съответствие с основните закони на термодинамиката, тъй като Земята поглъща енергия от Слънцето, то в крайна сметка тя трябва да излъчва същото количество енергия в космоса. Разликата между входящата и изходящата радиация е известна като радиационен натиск (измерван във W/m2). С други думи, това е промяната на енергийния баланс в климатична система в следствие на антропогенните парникови емисии или други фактори, което в съвремието води до затопляне.

Понятието въглеродна неутралност обаче не включва други парникови газове. А около ¼ от отделяните от човечеството парникови газове представлява емисии на метан (CH4), диазотен оксид (N2O) и флуоринирани газове (фреони и др.) (фиг.1). Макар че атмосферните им концентрации са много по-малки от тези на CO, тези парникови газове са в пъти по-силни по отношение на затоплящото си действие спрямо въглеродния диоксид. Важно е да бъде отбелязано, че от началото на индустриалната революция насам, концентрациите им са се увеличили съществено.

Поради тези факти е нужно човечеството да се стреми към постигане на климатична неутралност – нулеви нетни емисии на всички видове парникови газове. А в стратегията за Зелена сделка, предложена от Европейската комисия и разгледана от Съвета на Европейския съюзцелта на ЕС е именно постигане на климатична неутралност до 2050 г. 

Ако човечеството продължи да отделя парникови емисии с настоящите си темпове, до края на века се очаква средната температура на Земята да се повиши с над 3°C.Задържането на повишението на земната температура до 1.5°C е ключово, защото при изпълнение на тази цел рисковете от опасни метеорологични явления ще бъде по-малък, отколкото при по-голямо затопляне. Според специалния доклад на IPCC от 2018 г., човечеството би могло трайно да задържи до тази температура, само и единствено при мащабно прилагане на негативни емисии. Това би наложило редица мерки, включително и да бъдат извлечени стотици гигатонове въглероден диоксид от атмосферата до края на века. През 2017 г. световните емисии на CO2 се равняват на около 37 гигатона.

Цялата статия е достъпна в сайта Climateka.bg – https://www.climateka.bg/vuglerodna-neutralnost-negativni-emisii-co2/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *