post

Европейската комисия представи група от мерки за подкрепа и свързване на националните инициативи за цифровизиране на всички промишлени сектори и свързаните с тях услуги и за увеличаване на инвестициите чрез стратегически партньорства и мрежи. Комисията също така предлага конкретни мерки за ускоряване на разработването на общи стандарти в приоритетни области, като например комуникационните мрежи от 5-то поколение (5G) или киберсигурността, и за модернизиране на обществените услуги. Съгласно част от представените планове Комисията ще създаде европейски изчислителен облак, който ще осигури на 1,7 милиона изследователи и 70 милиона специалисти в областта на науката и технологиите в Европа виртуална среда за съхранение, управление, анализ и повторно използване на голямо количество данни от научни изследвания (съобщение за медиите).

Цифровизиране на промишлеността

Въпреки че цифровите технологии и процеси бързо бяха въведени в много части на икономиката, европейската промишленост, във всички сектори и независимо от размера на предприятията, трябва напълно да използва цифровите възможности, ако иска да е конкурентоспособна в световен мащаб. Традиционни сектори (като строителството, стоманодобивната, хранително-вкусовата и текстилната промишленост) и МСП изостават особено много по отношение на своето цифровизиране. Според неотдавнашни проучвания цифровизирането на продуктите и услугите ще доведе до увеличаване на приходите на европейската индустрия със 110 млрд. евро на година през следващите пет години.

Няколко държави от ЕС вече започнаха изпълнението на стратегии за подпомагане на цифровизирането на промишлеността. Необходим е обаче цялостен подход на европейско равнище, за да се избегне разпокъсването на пазарите и да се извлекат ползите от развитието на цифровите технологии, като например развитието на интернет на нещата.

Като част от този подход Комисията ще помага за координацията на националните и регионалните инициативи за цифровизиране на индустрията, като провежда непрекъснат диалог с всички участници в ЕС. Заедно с държавите членки и промишлеността ще бъде създадена рамка за управление.

  • Брюксел ще насочва инвестициите в публично-частните партньорства на ЕС и активно ще насърчава използването на възможностите, предлагани от Плана за инвестиции за Европа и европейските структурни и инвестиционни фондове. ОСвен това ще инвестира 500 млн. евро в общоевропейска мрежа от центрове за цифрови иновации (центрове за високи постижения в областта на технологиите), където предприятията ще могат да получават съвети и да тестват цифрови иновации. Ще организира и широкомащабни пилотни проекти за подобряване на интернет на нещата, усъвършенстваните технологии за производство и технологиите в областта на интелигентите градове и домове, свързаните автомобили и мобилното здравеопазване.
  •  Очаква се ЕК да приеме пригодено за бъдещето законодателство за подкрепа на свободното движение на данни и изясняване на собствеността върху данните, генерирани от сензори и интелигентни устройства. Комисията също така ще преразгледа правилата за безопасност и отговорност по отношение на автономните системи.
  • представи програма на ЕС за уменията, която ще дава възможност на хората да придобиват уменията, необходими за работните места в цифровата епоха.

Европейската инициатива за компютърни услуги в облак (съобщение за медиите) също е част от този пакет от мерки и ще помогне на Европа да заеме водещо място в основаната на данни икономика.

Като цяло с представените планове би трябвало да се мобилизират над 50 млрд. евро публични и частни инвестиции в цифровизирането на промишлеността.

Приемане на приоритетни стандарти с цел увеличаване на цифровите иновации

На цифровия единен пазар милиарди свързани устройства – телефони, компютри, сензори и т.н. – трябва да комуникират помежду си по сигурен и безпроблемен начин, независимо от своя производител, технически характеристики или страна на произход. За тази цел те се нуждаят от общ език – стандарти.

Комисията предлага конкретни мерки за ускоряване на процеса на определяне на стандарти чрез:

  • съсредоточаване върху пет приоритетни области, когато от промишлеността и органите по стандартизация се иска да работят по стандарти. Тези области са: 5G мрежи, компютърни услуги в облак, интернет на нещата, технологии за данни икиберсигурност.
  • съфинансиране на изпитването на технологии и експериментите с тях с цел ускоряване на определянето на стандарти, включително в рамките на публично-частни партньорства. Това ще гарантира навременното изготвяне на стандарти, за да се стимулират иновациите и икономическият растеж.

Благодарение на този по-бърз и по-целенасочен подход също така ще се ускори развитието и внедряването на технологии, като например интелигентните енергийни мрежи, мобилното здравеопазване и свързаните автомобили. ЕС планира да подкрепя участието на европейски експерти в определянето на международните стандарти, за да може европейските идеи да допринасят за намирането на решения в световен мащаб.

Цифрови обществени услуги

Хората и предприятията все още не могат да се възползват напълно от цифрови обществени услуги, които следва да бъдат достъпни безпроблемно в целия ЕС. С представения днес план за действие за електронно управление ще се модернизират цифровите обществени услуги и Европа ще стане по-добро място за живот, работа и инвестиции.

Комисията предлага 20 мерки, чието изпълнение трябва да започне до края на 2017 г. Комисията по-специално ще:

  • създаде единен цифров портал, даващ възможност на потребителите да получават информация, съдействие и помощ за решаване на проблеми в трансгранични ситуации;
  • свърже всички търговски регистри и регистри по несъстоятелност помежду им и с портала за електронно правосъдие, който ще се превърне в инструмент за обслужване на „едно гише“;
  • организира пилотен проект с администрациите, при който ще се прилага принципът „само веднъж“ за предприятията с трансгранична дейност. Това означава, че предприятията ще трябва да предоставят необходимите документи само на публичните органи в една страна от ЕС дори ако извършват дейност в други страни от ЕС.
  • помага на държавите от ЕС да разработват трансгранични услуги за електронно здравеопазване, например електронни рецепти и здравни досиета;
  • ускори прехода към електронни обществени поръчки, електронни подписи и прилагане на принципа „само веднъж“ при обществените поръчки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *