post

Eвропейската комисия одобри съвместен инструментариум от смекчаващи мерки, по който се споразумяха държавите членки на ЕС, за да противодействат на рисковете за киберсигурността, свързани с разгръщането на 5G, петото поколение мобилни мрежи.

Инструментариумът третира всички рискове, установени в координираната оценка на равнището на ЕС, включително рисковете, свързани с нетехнически фактори, като например риска от намеса от неевропейска държава или подкрепени от държава участници чрез веригата на доставки на 5G.

Това е в отговор на призива на Европейския съвет за съгласуван подход към сигурността на 5G и последвалата препоръка на Комисията от март 2019 г.

В заключенията относно инструментариума държавите членки се споразумяха да укрепят изискванията за сигурност, да оценят рисковите профили на доставчиците, да прилагат съответните ограничения за доставчиците, считани за високорискови, включително необходимите изключения за ключови активи, считани за критични и чувствителни (като например основните мрежови функции), и да въведат стратегии за гарантиране на диверсификацията на доставчиците.

Със съобщението си Европейската комисия дава начало на съответните действия в рамките на своята компетентност и призовава за въвеждането на ключовите мерки до 30 април 2020 г. Комисията ще подкрепя прилагането на подход на ЕС към киберсигурността в областта на 5G и ще действа по искане на държавите членки, като използва по целесъобразност всички инструменти на свое разположение, за да гарантира сигурността на 5G инфраструктурата и веригата на доставки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *