post

Еропейската комисия предложи в сряда данък върху оборота от онлайн дейности на дигитални компании, който не е сигурно, че ще бъде одобрен от лидерите на страните от ЕС, сред които има откровени критици на идеята, като Ирландия.

Това са нови правила, които да гарантират, че цифровата стопанска дейност се облага в ЕС с данък “по справедлив и благоприятстващ растежа начин”. Мерките имат за цел да затвърдят позицията на ЕС като световен лидер в разработването на данъчни закони, пригодени към модерната икономика и цифровата ера, се казва в съобщение на Комисията.

Действащите данъчни правила не са замислени така, че да обхващат дружества, които са глобални, виртуални или имат малко или никакво физическо присъствие. Днес 9 от 20-те водещи дружества по пазарна капитализация в света са цифрови в сравнение с 1 от 20 преди десет години и те трябва да плащат своя дял от данъците. В противен случай има реална заплаха за публичните приходи на държавите членки: към момента в ЕС средната ефективна данъчна ставка за цифровите дружества е с 50% по-ниска от тази за традиционната икономика.

Става дума за дружества в областта на социалните медии, платформите за сътрудничество и доставчиците на онлайн съдържание, чиято дейност не се обхваща от действащите данъчни правила.
Затова Европейската комисия прави две предложения, които оценява като водещи към по-справедливо данъчно облагане на цифровите дейности в ЕС:

– реформиране правилата за корпоративно данъчно облагане, така че печалбите да се отчитат и облагат с данък там, където предприятията имат значително взаимодействие с потребителите посредством цифрови канали. Това е предпочитаното дългосрочно решение на комисията.
– временен данък, който да обхваща основните цифрови дейности, които понастоящем, общо взето, не се облагат с данък в ЕС.

Първото предложение ще позволи на държавите членки да облагат с данък печалбите, реализирани на тяхна територия, дори и дадено дружество да няма физическо присъствие там. Новите правила ще гарантират, че онлайн предприятията допринасят за публичните финанси в същата степен като традиционните предприятия.

Ще се счита, че една цифрова платформа разполага с облагаемо “цифрово присъствие” или виртуално място на стопанска дейност в дадена държава членка, ако изпълнява един от следните критерии:
– годишните ѝ приходи в дадената държава членка надвишават праг от 7 милиона евро,
– в дадената държава членка през определена данъчна година има повече от 100 000 потребители,
– през дадена данъчна година между дружеството и бизнес потребителите са сключени повече от 3000 делови договора за цифрови услуги.

Новите правила ще променят и начина, по който печалбите се отнасят към държавите членки, така че по-добре да се отрази създаването на стойност онлайн: например в зависимост от това къде се намира потребителят към момента на потреблението.

Временен данък върху някои приходи от цифрови дейности гарантира, че дейностите, които в момента не се облагат ефективно, ще започнат да генерират незабавно приходи за държавите членки. Той ще помогне също така да се избегне евентуална разнородна смесица от едностранни мерки за облагане на цифровите дейности в някои държави членки, която би могла да навреди на нашия единен пазар.
За разлика от общата реформа на ЕС на съответните правила за данъчно облагане този косвен данък ще се прилага за приходите от някои цифрови дейности, които изобщо не се облагат с данък съгласно действащата данъчна уредба. Тази система ще се прилага само като временна мярка — до привеждане в действие на комплексната реформа — и разполага с вградени механизми за намаляване на възможностите за двойно данъчно облагане.
Данъкът ще се прилага за приходите от дейности, в които основната роля за създаване на стойност играят потребителите и които са най-трудни за обхващане от действащите данъчни правила, като например приходи:
– получени от продажбата на онлайн пространство за реклама,
– получени от цифрови посреднически дейности, които позволяват на потребителите да си взаимодействат с други потребители и могат да улеснят продажбата на стоки и услуги помежду им,
– получени от продажбата на данни, генерирани от предоставена от потребителите информация.
Приходите от данъка ще се събират от държавата членка, в която се намират потребителите, а данъкът ще се прилага само за дружества, чиито общи приходи от цял свят са 750 милиона евро и чиито приходи в рамките на ЕС са 50 милиона евро. Това ще помогне да се гарантира, че по-малките нововъзникващи и разрастващи се предприятия няма да понесат тежест. Ако данъкът се прилага при ставка в размер на 3%, се очаква приходите за държавите членки да възлязат на 5 милиарда евро годишно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *