post

Министерството на вътрешните работи разпространи процедура за действие при заплаха от използване на взривно устройство. Тя обхваща 25 точки и важи за всички директори на образователни институции. Публикуваме процедурата без редакторска намеса:

1. Всяка заплаха за използване на взривно устройство се приема за истинска.

2. Действията се осъществяват съгласно предварително изготвен и утвърден от ръководителя на обекта план за сигурност, съгласно чл. 3 от Наредба №8121з-1225/27.09.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол.

3. Източници на получаване на заплахата:

3.1. В случай, че заплахата се получава от служител на обекта по телефон, служителят, приел обаждането:

а) в никакъв случай не подценява заплахата, а я приема като истинска;

б) провежда максимално подробен разговор с подаващия сигнала с цел да се добие конкретна информация кога, къде, какво ще се взриви и евентуално кой ще извърши действието, както и друга релевантна информация, като по възможност се прави запис на разговора и линията се оставя отворена.;

в) придобитата в хода на разговора информация се попълва във формуляр, съгласно приложението.

3.2. В случай, че заплахата се подава чрез електронната поща, съобщението се запазва, като получателят:

а) записва или в отделен текстови файл запазва следните данни:

– имейл адрес на подателя;

– текста на съобщението;

– време (час и часова зона), в което е получено съобщението;

– адреси на други получатели, ако са налични.

б) прави снимка на екрана/screeenshot, като при възможност се прави снимка и с телефон, камера или др.

в) снимката не се споделя и разпространява без съгласуване с компетентните органи.

3.3. При получаване на съобщение в социалните мрежи незабавно се прави снимка на екрана/screeenshot или снимка с друг телефон, предвид възможността за изтриване/коригиране на подобни съобщения.

3.4. При получаване на заплахата по електронен път:

а) не се отговаря на съобщението;

б) не се отварят линкове или прикачени файлове към имейла или съобщението;

в) не се правят опити за препращане, копиране или други действия с полученото съобщение без съгласуване с компетентните органи.

3.5. В случай, че заплахата е получена писмено чрез писмо на хартиен носител, служителят, отворил плика, запазва писмото, като го оставя на място и не докосва повече листа и плика. Запазването на оригиналния вид на кореспонденцията е необходимо за последващи действия за разкриване на извършителя.

4. Служителят, приел обаждането или получил съобщението, незабавно информира ръководителя на обекта или изрично определен от него ръководен служител.

5. Незабавно се уведомява Единният европейски номер за спешни повиквания 112, като се посочват местоположението и видът на обекта, времето на получаване на заплахата, както и типа на медията, използвана за подаване на заплахата (социална мрежа, чат приложение като Viber, Telegram, WhatsApp и др.), профилът на изпращащия заплахата, времето на получаване и целият текст на съобщението.

6. Дискретно, с цел да не се създава паника за получената заплаха, се уведомяват служителите от обекта, като:

а) служителите, предварително определени за участие в оглед на обекта, се събират на определеното за това място, съгласно плана за сигурност на обекта;

б) останалите служители продължават да изпълняват задълженията си, без да се прекъсва работният/учебният процес, като извършват бърз оглед на помещенията и площите, в които се намират, за наличие на предмети, пакети или багажи със съмнение за взривно устройство;

в) при установяване на съмнителни предмети незабавно се извеждат намиращите се в близост до тях хора и се уведомява ръководителят на обекта или определеният от него ръководен служител;

г) охраната на обекта или служителите от обекта осигуряват безопасен периметър около съмнителния предмет до пристигане на полицейски служители на място.

7. Предмети, пакети или багажи със съмнение за взривно устройство:

а) вещи (предмет, пакет, чанта, раница, куфар и други), на които не може незабавно да бъде установен собственикът;

б) през опаковката на предмета се забелязват електронни и/или електро-механични превключватели, дисплеи, светлинни индикатори, проводници и/или други демаскиращи признаци на взривно устройство.

8. При пристигане на полицейски служители на място ръководителят на обекта, а в негово отсъствие изрично определеният от него ръководен служител, ги посреща и информира за получения сигнал, както и за предприетите до момента действия, и изпълнява техните разпореждания.

9. Спира се достъпът на външни лица до сградата на обекта, като се допуска контролирано извеждане (проверка на хора и багажи).

10. Група от служители на обекта, определени за оглед, съвместно с пристигналите на място полицейски служители провеждат оглед на площи и достъпни за външни лица помещения в обекта.

11. При отсъствие на изоставени съмнителни предмети, пакети, багажи и/или други възможни компоненти на взривно устройство:

а) се изготвя двустранен констативен протокол между органите на полицията и ръководителя на обекта, а в негово отсъствие – с определения от него ръководен служител, за резултатите от извършения оглед;

б) не се предприемат мерки по извеждане на хора от сградата.

12. В случаите, когато ръководителят на обекта откаже да изпълни разпорежданията на полицейския орган, служителите на МВР дават становище в двустранния констативен протокол относно безопасността за продължаване на дейностите в обекта.

13. В случай, че ръководителят на обекта откаже извършването на проверка за наличие на взривно устройство и/или откаже извеждането на хората от обекта, на същия се съставя акт за неизпълнение на полицейско разпореждане по смисъла на чл. 257 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

14. При откриване на съмнителен предмет, пакет или багаж при огледа, същият не се доближава или докосва.

15. По линия на оперативните дежурни в Министерството на вътрешните работи (МВР) се изисква намесата на специализирани екипи за търсене и неутрализиране на взривно устройство.

16. Полицейските служители ограничават достъпа до предмета, пакета или багажа, като застават на безопасно разстояние или зад масивна преграда, с възможност за визуален контрол върху предмета и подстъпите към него.

17. Органите на полицията дават указания на ръководителя на обекта или на определения от него ръководен служител за безопасно извеждане на деца, ученици, студенти, служители и посетители от обекта (да не се преминава в близост до предмета, като се използват резервни евакуационни пътища).

18. Охранителите, портиерите или служителите от обекта, осъществяващи извеждането от сградата, отварят всички крила на входно/изходните врати на обекта и подпомагат извеждането на хора, като ги призовават към запазване на спокойствие.

19. Трудноподвижни и неподвижни хора в лечебни и здравни заведения, центрове за психично болни и заведения за социални грижи се преместват в помещения и площи, които са максимално отдалечени от местонахождението на предмета, пакета или багажа със съмнение за взривно устройство.

20. При извеждане от обекта учениците, студентите, служителите и посетителите вземат със себе си личния си багаж, като оставят вратите и прозорците на помещенията отворени.

21. След напускане на сградата на обекта учениците, студентите, служителите и посетителите се извеждат на предварително определените в плана за сигурност на обекта сборни пунктове. Осъществява се проверка на хората с цел установяване на такива, които не са напуснали сградата и на личния багаж на напусналите.

22. Полицейските служители действат съгласно процедура на МВР за незабавно реагиране при получаване на злоумишлено съобщение.

23. За наличието на предмети, пакети и багажи със съмнение за взривно устройство, установени в обекта, се изготвя двустранен протокол между органите на полицията и ръководителя на обекта или определения от него ръководен служител.

24. Обектът и подстъпите към него се охраняват до пристигане на специализираните екипи за търсене и неутрализиране на взривно устройство.

25. Настоящата процедура не се прилага:

а) когато заплахата е за обект, който се охранява от компетентен държавен орган и са приложени съответните мерки за сигурност;

б) след оценка от компетентните държавни органи на естеството и източника на заплахата и след разпореждане от главния секретар на МВР или ръководителя на службата за сигурност, отговаряща за сигурността на обекта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *