post

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българска аутсорсинг асоциация, Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), ИКТ Клъстер и Министерството на образованието и науката (МОН) подписаха споразумение за ефективно софтуерно образование.

Очаква се то да доведе до повишаване конкурентоспособността на най-бързо развиващия се и печеливш отрасъл на българската икономика.

Недостигът на ИТ специалисти в българските организации през 2016 достига най-високите нива за последните 7 години, показват последното проведено проучване по темата през септември т. г. Данните показват, че недостигът на ИТ кадри е съществен проблем за 68% от българските организации, като 56% от анкетираните посочват, че не разполагат с необходимия брой ИТ сътрудници, а 12% определят ситуацията като „критичен недостиг“.

МОН и организациите се договориха за ефективно сътрудничество в учебния процес за придобиване на съвременно софтуерно образование, както и на софтуерно професионално образование.

Целта е заложените програми да отговорят на актуалните потребности на българската икономика и на бързо развиващата се ИТ индустрия в страната. Това е и основата на изграждане на модели за публично-частно партньорство, за създаване на възможности за осъществяване на съвместни инициативи и проекти. Инициативата стартира още следващата година в София, Пловдив, Бургас, Варна и Русе.

В рамките на споразумението се залага разширяване на базата от ученици, които са придобили професионална квалификация и/или продължават образованието си във висши училища в професионално направление „Информатика и компютърни науки“.

Разширява се и обхватът на учебните програми по приложно програмиране и компютърно моделиране в българските училища. Включва се и осъществяването на квалификационни програми за учителите, реализиращи съвместно разработените с ИТ индустрията програми по софтуерно професионално образование и обучение.

Целта е след изпълнението на програмата в професионалните гимназии да бъде изграден капацитет за съвременно софтуерно образование и да се засили връзката с университетите. Обучението ще се проведе по държавни образователни изисквания, разработени от бизнеса, в съответствие с неговите потребности. Едно от очакванията, които са заложени в Концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти, е учениците още в XII клас да могат да започнат работа в софтуерни компании.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *