post

Към момента всеки роботизиран механизъм действа според предварително зададени алгоритми и не може да предвижда последствията от своите действия. Но учените от Калифорнийския университет са създали нова технология за обучение на машините, която им позволява да предугаждат до какво ще доведе една или друга постъпка даже при взаимодействие с обекти, с който роботът досега не се е срещал.

Технологията работи по следния начин. Отначало роботът без участие на оператор и с помощта на изображенията от камерите самостоятелно придвижва предмети, на базата на което се изгражда прогнозиращ модел на поведение. След няколко опита той се запомня и се използва понататък при среща с нови или подобни обекти.

Роботът може да изчисли възможната последователност от действия, но засега само няколко секунди напред. Това впрочем е достатъчно, за да може той да взема решения в непознати за него условия без участието на човек.

“Хората цял живот се учат да взаимодействат със заобикалящия ги свят на практика без странична помощ, на принципа на пробите и грешките, като по този начин изработват нужния опит и си създават навици. Ние създадохме роботизирана система, която ще използва голямото количество събрани данни, за да придобие полезни навици, получени в хода на обучението и да ги използва в бъдеще”, – казват изследователите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *