post

Очаква се да има ново удължаване на срока за подмяна на софтуера на касовите апарати в бензиностанциите, след като Министерството на финансите предложи за обществено обсъждане изменения в Наредба 18 за касовите апарати.

Новият срок е 30 септември 2019 година, съобщава dir.bg. Дотогава ще се се прилага досегашният ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти.

Има обаче две условия при това удължаване на уредбата. Първото е към 31 юли 2019 г. бензиностанциите да имат сключен договор за внедряване на Електронна система с фискална памет (ЕСФП) от одобрен след 1 април 2019 г. тип софтуер, могат да ги внедрят до 30 септември, а това са по-голяма част от търговците на горива.

Второто условие е до 31 юли веригите бензиностанции да представят в НАП график за внедряване по обекти до 30 септември 2019 година.

Удължавайки срока за всички търговци, които използват системи за управление на продажбите си, до 30 септември, Министерството на финансите предоставя достатъчно време за наблюдаване в реални условия на работата на новия софтуер преди масовото му внедряване, както и че няма да се стигне до затваряне на търговски обекти, пише в мотивите към проекта за изменение на Наредба 18.Също така е отчетен фактът, че за целите на масовото внедряване на ЕСФП в търговските обекти е необходимо да бъде предоставен допълнителен период от време за осигуряване на безпрепятственото функциониране и инсталиране на ЕСФП.

От мотивите става ясно още, че въвеждането на нов срок е с важно обществено значение, доколкото са налице обективни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на нормативните изисквания от тези лица в първоначално предвидения срок. Така предложеното удължаване на срока е изцяло в интерес на заинтересованите лица, като целта е да разполагат с необходимото технологично време за организиране на дейността им.

Крайният срок за общественото обсъждане е съкратен до 14 дни след публикуването на наредбата (14.06.2019) или до 28 юни тази година. След това, в зависимост от получените предложения за изменения на проекта, Наредбата 18 ще бъде приета и обнародвана, а ще влезе в сила от деня на нейното публикуване в “Държавен вестник”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *