post

В началото на новата година е важно да спрем и обърнем поглед назад, за да оценим не само всичко, което се случи през 2017 г., но и да направим анализ на това, което можем да очакваме през настоящата.

2017 г. донесе огромни промени в бизнеса с центрове за данни. Lenovo и партньорите на компанията изиграха важна роля в тези процеси – от напредъка в областта на изкуствения интелект (artificial inteligence, AI*)[1]  и машинното самообучение (machine learning)[2] до фокуса върху блокчейн[3] и продължаващото развитие на облачните услуги.

 

В допълнение към вълнуващите технологични постижения, станахме свидетели как и големи, и по-малки бизнеси се вливат в потока на цифровата ера и все повече разчитат на технологията за центрове за данни, за да подобрят бизнес процесите и производителността.

 

2018 г. със сигурност обещава да надгради постиженията от предходната година, като донесе повече нови и иновативни технологии. Ще продължим да забелязваме все по-широко разпространение на технологии като изкуствен интелект и добавена реалност, което не само ще промени фундаментално начина, по който работим, но и ще постави нови изисквания пред центровете за данни. Гледайки в дългосрочна перспектива, бих искал да отделя малко време за анализ на това, което предстои в тази сфера и какви усилия полага Lenovo за ускоряване на иновациите и налагането на тези нови технологии.

 

Internet of things (IoT*)[4]: Тъй като сензорите стават все по-масово приложими, бизнесът ще започне да търси решения за обработката на данни в реално време

 

Всичко, свързано с IoT, обещава да бъде мащабно. Gartner изчислява, че през 2017 г. са използвани 8,4 милиарда свързани “неща”. И въпреки че повече от 60% от тях са били предназначени за потребителски приложения, тези устройства продължават да имат драматично въздействие върху бизнес операциите. Много се говори за огромните количества база данни. Управлението им ще се окаже сред предизвикателствата пред корпорациите през 2018 г. С цел да се справят с тях, новите приложения като умни производства (smart manufacturing)[5], умни градове (smart cities)[6] и автономни автомобили (autonomous cars)[7] ще наложат анализът на данните да се случва в реално време.

 

Нищо от това не е ново. Предизвикателствата, свързани с центровете за данни, са вече налице. Lenovo помага на клиентите си да ги посрещнат по нови и иновативни начини. Компанията работи ръка за ръка с клиентите си, за да им осигури персонализирани решения, които да им помогнат да събират, преместват и съхраняват данни, така че да могат да бъдат анализирани в реално време и да се използват за подобряване на нарастващите бизнес нужди. Сега например работим с клиенти, които имплементират хардуер от сървърен клас в производственото си оборудване. Това не са типичните сървъри, тъй като спецификите на средата и изключително дългият експлоатационен срок (10 години или повече) изискват персонализирани решения. Това налага определени възможности на сървърите за управление на оборудването в реално време.

 

Киберсигурност: Грешките ще се наказват по-сурово от всякога

 

Тъй като информацията се превърна в най-ценната стока в света, нейната сигурност става по-важна от когато и да било. Можем да предвидим с голям процент точност, че през 2018 г. ще се случат нови и непознати досега атаки, но по-притеснителното е, че ще продължим да виждаме небрежност по отношение на сигурността. Цената на това невнимание ще стане драматично висока – не само заради последствията от подобно изтичане на информация. В дигиталната ера това вече не е отговорност единствено на ИТ отдела, а мениджърско задължение.

 

Добрата новина е, че новите усъвършенствани технологични инициативи като AI и блокчейн могат да бъдат разработени така, че сигурността да се превърне в основен елемент от планирането и изпълнението на тези проекти. Lenovo работи активно с клиенти, за да гарантира, че изискванията за сигурност на подобни проекти са изпълнени по подразбиране.

 

Изкуствен интелект = добавен интелект. Компаниите се конкурират, за да разберат как да имплементират това в рамките на своите организации

 

Подобно на IoT, AI е с фундаментално значение. Много фирми ще използват 2018 г., за да внедрят пилотни инициативи или да разширят такива, започнати през 2017 г. Всеки, който направи това, ще научи бързо, че солидната инфраструктура за събиране, преместване и съхранение на данни е от първостепенно значение за всеки успешен AI проект. Освен това корпорациите, които реализират подобни инициативи, бързо ще усетят необходимостта от инженери, специализирани именно в AI проекти, а такива няма достатъчно.

 

В резултат на това Lenovo предприема мерки, за да помогне на клиентите си да реализират AI проекти през 2018 г. Ние не само можем да осигурим голямо разнообразие от усъвършенствани решения за обработка и съхранение на данни, което да отговори на новите AI реалности и изисквания, но сме насочили усилия и потенциал в изграждането на глобална общност от експерти, които могат да помогнат на бизнеса да се възползва в максимална степен от възможностите, които AI дава. Чрез своите центрове за иновации и лаборатории Lenovo консолидира тази общност, като предлага ресурси на всички AI инженерите да научават за новите решения, да се свързват и да си сътрудничат, за да откриват, проектират и внедряват AI проекти, които генерират реална икономическа стойност.

 

[1] Изкуствен интелект (artificial inteligence, AI*) – изкуственият интелект е наука за концепциите, методите и средствата за създаване на интелигентни компютърни програми и изследване на естествения интелект чрез компютърни системи.

[2] Машинното самообучение (machine learning) –  дял от компютърните науки, който еволюира от разпознаване на образи и компутационна обучителна теория към изкуствен интелект.

[3] Блокчейн – метод за съхранение на информация в компютърна мрежа, който представлява непрекъснато растящ списък от компютърни записи, наречени „блокове“, свързани помежду си и кодирани криптографски.

[4] Internet of things (IoT*) – концепция за компютърна мрежа от физически обекти (устройства, превозни средства, сгради и други предмети и вещи), притежаващи вградени електронни устройства за взаимодействие помежду си или с външната среда.

[5]  Умни производства (smart manufacturing) – широка категория на производство с цел оптимизиране на генерирането на концепции, производството и транзакцията на продуктите.

[6] Умни градове (smart cities) –  градска зона, която използва различни видове сензори за събиране на данни по електронен път, за да предоставя информация, която се използва ефективно за управление на активи и ресурси експедитивно.

[7] Автономни автомобили (autonomous cars) – автомобил със самоуправление (автоматизирано превозно средство), способно да изпълнява главните транспортни нужди на обикновения автомобил.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *