post

Водещите ИТ асоциации, представляващи значителна част от иновативните компании у нас, се обединиха в новата работодателска организация Българска Работодателска Асоциация Иновативни Технологии /БРАИТ/. Тя вече е подала документи за участие в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Стремежът на организацията е да допринесе за експертния диалог по икономическата и социална политика на страната, като засили гласа на високотехнологичния бизнес, който формира конкурентоспособността на българската икономика, създава продукти с добавена стойност и е в основата на растежа. От БРАИТ са убедени, че именно в сегашния момент на световна икономическа криза Националният съвет за тристранно сътрудничество се нуждае от фокусиране върху възможностите и перспективите, които модерният иновативен бизнес предлага.

БРАИТ е поставила за своя мисия подобряване на условията за бизнес и предприемачество в страната съгласно най-добрите европейски и световни практики. В Националния съвет за тристранно сътрудничество работодателската организация ще работи с всички нейни членове и партньори за предвидимост и устойчивост на данъчната политика, подобряване на взаимодействието между бизнеса и образователните институции, улесняване на достъпа на българските компании до международните продуктови, финансови и инвеститорски пазари, привличане на ключови международни стратегически инвестиции с потенциал създаване на местни екосистеми от доставчици, както и създаване на публични и частни стимули за предприемачество в сферите на иновативните технологии.

БРАИТ е наследник на „Асоциация на Бизнес Клъстерите“ – работодателска организация по чл. 5, ал.1 от Кодекса на труда, учредена на 30 Октомври 2009 г. След десетилетие на успешно развитие, акцентиращо върху развитие на клъстерните политики в страната и обединяване водещите клъстери, през 2019 година „АБК“ еволюира в БРАИТ и се разширява към по-мащабно представителство на работодателите в България с фокус в сферите на иновативните бизнес сектори.

Днес БРАИТ обединява значителна част от иновативните компании в Автомобилна и софтуерната индустрия, IT и ICT, рудодобива, възобновяемата енергетика, модерната търговия и други сфери. Само някои от водещите членове са Bosch, SAP, SITEL, Sensata, Visteon, VM Ware, FESTO, YAZAKI, Adecco, Melexis, Imperia Online, и много други. Фирмите дали пълномощно на БРАИТ имат приходи, равняващи се на 8.24% от БВП на България с мрежа от дейности в 114 общини.

Членовете инициатори за създаването на БРАИТ са Аутомотив Клъстер България, Българска Асоциация по Информационни Технологии /БАИТ/, Българска асоциация на софтуерните компании /БАСКОМ/, Биотехнологичен и здравен клъстер, Български мебелен клъстер, Индустриален клъстер електромобили, Индустриален клъстер Средногорие, Национален куриерски клъстер, Клъстер възобновяеми енергийни източници, Клъстер за здравен туризъм – България, Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална и хуманна медицина, Клъстер Зелена синергия, Клъстер изкуствен интелект България, Клъстер информационни и комуникационни технологии, Клъстер Информационни и комуникационни технологии Бургас, Клъстер Информационни и комуникационни технологии Пловдив, Клъстер Мехатроника и автоматизация, Морски клъстър България, Клъстер на здравните региони, Клъстер Тракия икономическа зона, Клъстер Тракия – Образователно квалификационен хъб, Черноморски енергиен клъстер, Клъстер Хоризонтално интегрирани технологии и системи и др.

По повод кандидатстването за членство в Националния Съвет за Тристранно Сътрудничество от БРАИТ посочиха, че тя изпълнява напълно критериите за присъединяване. Асоциацията представлява работодатели с близо 70 000 служители в 24 икономически сектора, на общо 1800 водещи български компании, всеки от които е подал индивидуално пълномощно за представителство. Много от нашите членове за първи път се доверяват на работодателска организация да представлява техните интереси и за първи път в историята си предоставят съответното индивидуално пълномощно.

От организацията съобщиха също, че тя отговаря и на всички юридически критерии в Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите. Бидейки създадена през 2009 г., Асоциацията е със статут на работодателска организация в заварено положение съгласно преходните разпоредби в Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда /обн. ДВ, бр 59 от 2018/. В този смисъл БРАИТ изпълнява всички критерии в еднаква степен с настоящите членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Представители на БРАИТ посочиха, че тя е напълно деполитизирана и в ръководството й не участват хора с активна политическа кариера, но асоциацията е с подадена ръка към всички фактори в държавата, с които може да взаимодейства успешно за постигане на целите си. Според представителите на организацията текущата световна икономическа криза с почти хомогенна динамика е уникален шанс за България да се възползва както от процесите на near-shoring, така и от анти-цикличното развитие на определени икономически сектори.

Много от членовете на Асоциацията са интегрална част от световните доставки за индустрии като автомобилната, ICT и енергийната, което ги позиционира като играчи с капацитет да разширят собственото производство, да привлекат търсене към местни производители и да съдействат за увеличаване на доходите и подобряване на социалния климат в страната. В този дух БРАИТ ще си сътрудничи с всички членове на НСТС с цел подобряване на бизнес климата в България, ускоряване на икономическият растеж в страната, подобряване на доходите и материалното благоденствие на всички български граждани.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *