post

Непрекъснато засилващата се конкуренция в световен мащаб налага Европа да увеличи своя капацитет за иновации и поемане на риск, за да се съревновава на съвременния пазар, който във все по-голяма степен се определя от новите технологии. Ръководена от това съображение, Комисията под председателството на Жан-Клод Юнкер въвежда Европейски съвет по иновациите (ЕСИ), за да може от европейските научни открития да се създават предприятия, които да се разрастват по-бързо. ЕСИ вече е в пилотна фаза и от 2021 г. ще заработи пълноценно в рамките на следващата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

Комисарят по въпросите на изследванията, науката и иновациите Карлош Моедаш заяви: „Чрез Европейския съвет по иновациите ние не просто осигуряваме средства. Ние създаваме цяла система за иновации, така че Европа да застане начело на стратегическите технологии и иновации, които ще оформят облика на нашето бъдеще, каквито са изкуственият интелект, биотехнологиите и енергията с нулеви емисии. Трябва да се съсредоточим върху потребностите на новаторите, защото те са хората, които ще създадат работни места, ще повишат нашата конкурентоспособност в световен мащаб и ще подобрят нашето ежедневие.“

През 2017 г. Комисията започна пилотната фаза на ЕСИ, като въведе конкурси на общо основание и лични събеседвания, чрез които да се изберат и да се финансират най-иновативните стартиращи предприятия и малки и средни предприятия в Европа. Оттогава за 1276 особено иновативни проекта е предоставено финансиране в размер на над 730 млн. евро.

Финансиране в размер на над 2 млрд. евро за периода 2019—2020 г., обхващащо веригата на иновациите: то ще се отпуска посредством инструмента „Изследвач“ в подкрепа на проекти за авангардни технологии от научноизследователската база и инструмента „Ускорител“ в подкрепа на стартиращи предприятия и малки и средни предприятия за разработване и разширяване на мащаба на иновации до етапа, на който те ще могат да привличат частни инвестиции (открива се през юни). В рамките на инструмента „Ускорител“ дружествата ще имат достъп до смесено финансиране (безвъзмездни средства и собствен капитал) в размер до 15 млн. евро.

Комисията ще назначи към ЕСИ консултативен съвет, който ще се състои от 15—20 изтъкнати личности в областта на иновациите и ще наблюдава пилотната фаза на ЕСИ, ще подготви бъдещия ЕСИ и ще го популяризира по света. Новаторите от цялата екосистема се приканват да заявят интереса си до 10 май.

Комисията ще подбере първата група ръководители на програми с челен опит в новите технологии, които да оказват практическа подкрепа за проектите на пълно работно време. Обявата за набирането им ще бъде публикувана скоро.

Като има предвид нарастващото икономическо значение на водещите до пробив и дисруптивните иновации, както и успехите, постигнати през пилотната фаза на ЕСИ, Комисията предложи за ЕСИ да бъдат заделени 10 млрд. евро в рамките на „Хоризонт Европа“ — програмата на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *