post

Изменението на климата играе важна роля за здравето на хората и природата, но и здравеопазването оказва съществено влияние върху климата. Дейности, като отопление, вентилация, транспорт и фармация, са главните източници на потенциално затопляне. Дори инхалирането при астматиците има последващо влияние върху климата. Разбира се, намаляването на отпечатъка върху климата не трябва да е за сметка на качеството на лечение.

Влиянието на климатичните промени върху здравето

Последиците от климатичните промени оказват влияние както на редица природни процеси, така и върху почти всички сфери, свързани с човек. Здравеопазването също се влияе негативно от промените на климата. Според Световната здравна организация (СЗО) изменението на климата е най-голямата дългосрочна заплаха за здравето в световен мащаб през XXI в. Преки последици са:

  • инфекциозните заболявания, предавани от животни (насекоми, гризачи) променили своя хабитат;
  • повишаващи се температури, които водят до увеличаване броя на хората с топлинни удари и последствията от тях;
  • суши, опустошителни бури и наводнения, които нанасят огромни щети на земеделието и затрудняват здравословното хранене;
  • усилващата се масовата миграция на хора, в следствие от променящия се климат.

В резултат на изменението на климата всички страни все повече ще бъдат изправени пред значителни и нарастващи последици за здравето на населението си. Това най-силно ще се отрази в страните с ниски и средни доходи. Поради по-слабо развитите си здравни системи и лошата инфраструктура, те са най-уязвими и имат по-малка способност за адаптация към настъпващите промени. Възможно е заради отрицателното въздействие на изменението на климата върху здравето, климатичните промени да доведат до крайна бедност за над 100 млн души до 2030 г.

Все повече хора страдат от провалени реколти или директно от щети нанесени от екстремни проявления на времето. Това се отразява негативно върху техните доходи,  съответно домакинствата им имат по-малко средства за здравеопазване. Това от своя страна води до влошаване на здравословното им състояние. В заключение, липсата на доходи и възможност за оказване на навременна здравна помощ допълнително влошава здравния статус на хора в нужда и внася допълнителна тежест върху финансовото им състояние.

Влиянието на сектор здравеопазване върху климатичните промени

Доказано е, че изменението на климата играе важна роля за здравето, но и здравеопазването оказва съществено влияние върху климата. Делът на здравеопазването е 4,4% от общите емисии на парникови газове в света (Karliner, Slotterback, 2019). През последните години са направени изследвания за изясняване на въздействието на здравната система върху определени компоненти на климата. В доклад, който отчита ефективността на охлаждащите системи за болнична дейност от 2018 г., е изчислено, че годишното количество енергия, необходимо за охладителните инсталации, се равнява на тази, използвана от 75 млн. автомобила или произведена от 110 ТЕЦ.

Цялата статия е достъпна в сайта Climateka.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *