post

Търговията с виртуални криптовалути, като биткойн например, вече ще става само след регистрация в Националната агенция по приходите (НАП) и плащане на такса от 50 лв. Същите условия се поставят и на доставчиците на дигитални портфейли.

Това стана ясно, след като Министерският съвет прие постановление за допълнение на Тарифа № 12 за таксите, събиращи се в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси. Според постановлението, лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, ще се вписват в новосъздаден към приходната агенция публичен регистър.

Целта на вписването на тези лица в регистъра е да се повиши прозрачността по отношение на тяхната дейност, както и да се ограничат възможностите за изпиране на пари и финансирането на тероризъм.

PixelMedia.bg публикува решението на Министерски съвет от 12 август 2020 година:

Министерският съвет прие постановление за допълнение на Тарифа №12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси. Промяната е свързана с определяне на такси в размер на 50 лв. за вписване в новосъздадения публичен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

Допълнението е свързано с измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), с които се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. По този начин в кръга на задължените да прилагат предвидените в закона мерки бяха включени лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги. Целта на вписването на тези лица в публичен регистър към Национална агенция за приходите е да се повиши прозрачността по отношение на тяхната дейност и да се създаде възможност за ефективен контрол по прилагането на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Законът предвижда вписването в регистъра да се извършва при условия и ред, определени в наредба на министъра на финансите, като за това да се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет. Със средствата ще се обезпечи финансово поддържането на регистъра при минимални разходи за подлежащите на вписване лица.

С приетото Постановление се променя и чл. 8 от Тарифа № 12 с оглед прецизиране и актуализиране на ползваната терминология.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *