post

Майкрософт в партньорство с неправителствената организация YouGov разкрива част от причините, които възпрепятстват изучаването на компютърни науки в училище чрез проведено онлайн изследване. Проучването е осъществено от YouGov Plc. сред 540 К-12 учители в периода 5-12 ноември 2018 г. 

Компютърните науки и професиите на бъдещето
На въпроса дали компютърните науки са от решаващо значение за бъдещия успех на учениците на пазара на труда, 88% от учителите отговарят положително. Родителите са на същото мнение като повечето учители. Според проучване от август т. г. 50% от родителите смятат, че наред с други базови умения кодирането и компютърното програмиране са най-важни за бъдещата конкурентоспобност на децата им в намирането на работа.

Преподаване на компютърни науки в училище
Двама от всеки 10 учители казва, че учениците не учат компютърни науки изобщо; според тях основните причини да не преподават компютърни науки са: фактът, че предметът не е включен в училищната програма (60%); липсата на финансиране (30%); учениците не полагат изпити по предмета (25%).

Въпреки че учителите осъзнават критичната важност на компютърните науки, почти 30% споделят, че се чувстват недостатъчно квалифицирани, за да подготвят учениците за „по-дигиталното бъдеще“. Други 20% смятат, че са претоварени.

Уменията, развити чрез компютърните науки
Учителите са убедени, че образованието по компютърни науки може да бъде полезно в развитието на важни умения в учениците, които далеч на са свързани само с кодирането. Попитани какви са тези умения, почти 4 от всеки 10 (38%) посочват решаването на задачи, 3 от всеки 10 (31%) дават приоритет на изграждането на логическо и критично мислене. Преподавателите възприемат кодирането и като начин да се развият умения, които традиционно не се асоциират с него, например креативност.

Ролята на правителствата и ИТ лидерите
Учителите са убедени, че компютърните науки биха помогнали за успеха на учениците им, но 75% са притеснени, че усилията на държавата и общините са безкрайно недостатъчни в осигуряването на необходимите условия.

Родителите са на същото мнение по въпроса за развитие на дигиталните умения на децата им (споделено в предното проучване от август т.г.). Двама от всеки 3 родители (67%) също са притеснени от липсата на подкрепа от страна на държавата и общините по отношение на изучаването на компютърни науки в училищата.

Попитани за ролята на големите ИТ компании, 80% от учителите вярват, че Microsoft, Google и Apple трябва да бъдат активни в развитието на компютърни умения при децата.

Майкрософтинициативи за обучение по компютърни науки
Майкрософт отбелязва значителен напредък в популяризирането на компютърните науки сред учениците, но ангажираността на учителите все още представлява бариера за осигуряването на по-широк достъп до образование в тази насока. От компанията са убедени, че истинската стойност от обучението по компютърни науки не е кодирането само по себе си, а изграждането на умения като креативност, работа в екип и адаптивност – качества, които днешните ученици ще трябва да развият, ако искат да успеят на пазара на труда.

Днес, работните места в сферата на ИТ представляват 50%, а в следващото десетилетие тази цифра ще нарасне до 70%. За да се посрещне нарасналата необходимост от повече специалисти, ще трябва да се разшири изучаването на компютърни науки в училищата.

Майкрософт е най-голямата компания, която си партнира най-дълго с неправителствената организация Code.org в тази насока. Съвместните проекти на двете организации имат за цел да популяризират изучаването на компютърни науки сред учители и ученици, като ги направят достъпни.

Майкрософт вече поднови ангажимента си да подпомага дейностите на Code.org в следващите 3 години. Партньорството им до момента беше насочено в реализирането на 4 различни Minecraft кампании сред учениците по повод инициативата Hour of Code, които достигнаха до над 100 милиона деца по света.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *