post

Румъния и България са на дъното сред страните от ЕС от гледна точка на постиженията на иновациите през 2016 г. У нас средното ниво е 47.5%, а в Румъния – 33,8% спрямо средния за ЕС.

Европейския иновационен индекс (EIS) оценява относителните силни и слаби страни на националните иновационни системи и предлага сравнителен анализ на резултатите от иновациите в страните от ЕС, други европейски страни и регионалните съседи. Сравненията между страните с течение на времето се правят в сравнение с резултатите на ЕС през 2010 г., за да се осигури по-добро наблюдение на промените в ефективността във времето.

Наред с България, Румъния попада в категорията “Скромен иноватор” – най-ниското място в класацията и групиращите страни, които показват ниво на представяне под 50% от средното за ЕС.

Рамката за измерване на EIS, преразгледана за тазгодишното издание, взема предвид 27 различни показателя, които разглеждат основните двигатели на постиженията на иновациите извън фирмените, публични и частни инвестиции в научни изследвания и иновации, иновационни усилия на ниво фирма и въздействието на иновационните дейности на фирмите.

В Европа Швеция остава лидер на иновациите, докато Литва, Малта, Холандия, Австрия и Великобритания са най-бързо развиващите се иноватори. Докладът също така установи, че на глобално равнище ЕС е по-малко иновативен от Австралия, Канада, Япония, Южна Корея и Съединените щати.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *