post

„Вниманието към стартъп общността е лайтомотивът в работата на Министерство на икономиката през последните няколко месеца“. Това каза министърът на икономиката Теодор Седларски при подписването на Споразумение за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и стартъп общността в Министерство на икономиката.

Представителите на стартъп компаниите представиха дейността на управляваните от тях фирми и изразиха своята удоволетвореност към подписването на подобно споразумение и към заявената готовност и желание от страна на държавата в подкрепа на стартиращите предприятия. „За дигиталната общност беше много добър сигнал, че държавата и Министерство на икономиката дадоха фокус върху тази част от икономиката, която все още не е част от статистиките за икономическо развитие на България, но е заявка за осигуряване на авторска иновативна икономика, стига да е подкрепена по правилния начин“, подчерта Саша Безуханова по време на събитието.

Страните по Споразумението се съгласиха да си сътрудничат в дейности, насочени към стимулиране развитието на всички сектори в икономиката на страната чрез подкрепа за стартиращи предприятия при разработването на иновативни продукти и услуги, разширяване на съществуващите и излизане на нови пазари.

В изпълнение на това споразумение се предвиждат следните дейности:

• Провеждане на съвместни инициативи, свързани с насърчаване на предприемачеството (семинари, тренинги, обучения и др.);

• Разработване и реализиране на съвместни проекти, в подкрепа на предприемачеството, финансирани по програми на ЕС или по други донорски програми;

• Подпомагане участието на фирмите в специализирани конференции, бизнес форуми и семинари;

• Обмен на икономическа и бизнес информация, експертиза, опит и добри практики;

• Осъществяване на проучвания, анализи и изследвания от взаимен интерес;

• Организиране на съвместни бизнес мисии, събития между бизнес партньори (В2В) и между клъстери (C2C);

• Съвместни инициативи за стимулиране на предприемачеството и привличане на инвестиции в икономиката на страната;

• Подкрепа за вече съществуващи инициативи на двете страни.

Основната цел на подписаното Споразумение е подкрепа за стартиращи предприятия, развитие на техния иновативен и експортен потенциал и подобряване на конкурентоспособността им, чрез насърчаване на предприемаческите умения сред работоспособното население в България.

Споразумение за сътрудничество се подписа с 16 български стартъп компании – АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИДЕРИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ (ABLE), СНЦ БЪГАРСКИ БИЗНЕС ФОРУМИ, CREW 21, START IT SMART, FOUNDERS INSTITUTE, CEO ANGELS CLUB, ГЛОБАЛЕН ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ МОНИТОРИНГ (GEM),

STARTUP FACTORY, ZARALAB, ГАРГАРАЖ, STARTUP, BIZLABS, РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНИ СТАРТЪП КОМПАНИИ (РИСК), HACKAFE, КЛУБ НА ПРОГРАМИСТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, EDIT.BG и BUSINESS BOOSTER.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *