post

Стратегията на Сирма Груп беше актуализирана през първото полугодие на 2017 година, след обсъждане с акционери и заинтересовани лица. Сирма Груп Холдинг оповести своята Стратегия за развитие и растеж за периода 2018 – 2022 година.

Осъзнаваме предизвикателствата от публикуване на нашата Стратегия и очаквани резултати. Същевременно, вярваме в нашият ангажимент за прозрачност и чувстваме своето задължение да споделяме с нашите акционери нашето знание, намерения и съображения. Съответно приемаме предизвикателствата и споделяме Стратегията на Сирма Груп за развитие и растеж за периода 2018 – 2022 година.“ Цветан Алексиев – Изпълнителен директор.

Презентацията на Стратегията представя накратко дейността, структурата, историята и постигнатите резултати на Сирма през годините, които са и основа за успешното изпълнение на обновената Стратегия на Групата.

Сирма дефинира точно основните елементи на своята Стратегията и целите, които си е поставила, както и показателите (KPI), чрез които ще се измерва постигането им. Определени са стратегическите технологии, които ще залегнат в основата на бъдещото развитие на Групата и нейната технологична трансформация:

Целта на технологичната трансформация на Сирма е концентрация на когнитивните технологии и развойна дейност в Sirma ENterprise Platform with AI (накратко SENPAI), което ще позволи на Групата да развива силно конкурентоспособни приложения в избраните от нея вертикали на специализация.

Стратегическите цели предвиждат до края на 2022 година приходите от продажби да нараснат до EUR 120 милиона, което отговаря на 35% CAGR на приходите за периода. Стратегията предвижда към 2022 година 70% от приходите от продажби да са генерирани в Северна Америка и Европа при преобладаващ дял (отново 70%), постигнати чрез използване на XaaS модел на продажби. Бързият темп на растеж следва да бъде изпълнен при запазване на оперативната ефективност от 29% EBITDA марж.

Паралелно с общите цели е представено и очакваното развитие, поставените цели и стъпките за тяхното постигане на всяка от шестте вертикали на специализация на Сирма Груп.

Презентацията на стратегията на Сирма може да бъде прочетена в подробности на www.2022strategy.sirma.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *