post

Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ одобри доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура чрез подбор на проекти BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“.

Класирани са 7 проектни предложения на обща стойност над 134 млн. лв. с бенефициенти по компоненти както следва:

Компонент „Мехатроника и чисти технологии“:

 • Проект “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”, бенефициент СУ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, бюджет – 23 667 925,86 лв.
 • Проект „Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”, бенефициент – Технически университет – гр. Габрово, бюджет – 23 569 719,17 лв.

Компонент „Информатика и информационни и комуникационни технологии“:

 • Проект “Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни” , бенефициент – Университет за национално и световно стопанство, бюджет – 13 333 868,86 лв.
 • Проект “Изграждане и развитие на Център за компетентност по Национална и Киберсигурност”, бенефициент – Сдружение „Център за компетентност ИКТ сигурност“, бюджет – 13 371 303,78 лв.

Компонент „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“:

 • Проект “Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти”, бенефициент – ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-София (ИОХЦФ- БАН), бюджет – 23 791 055,20 лв.
 • Проект „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, бенефициент – Медицински университет – Пловдив, бюджет – 23 472 018,71 лв.

Компонент „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“:

 • Проект “Център за компетентност за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА)”, бенефициент – Висше училище по мениджмънт, бюджет – 13 379 129,35 лв.

Всички кандидати ще бъдат уведомени и писмено за резултатите от оценката. В срок от 10 дни от датата на получаване на писменото уведомление кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, трябва да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент.

Утвърден е списък с проектни предложения – резерви. Публикуван е и списък с отхвърлените проектни предложения.

Общият бюджет на процедурата „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“ е на стойност 150 млн. лева и е разпределено по следните компоненти:

 • Мехатроника и чисти технологии – 48 млн. лева;
 • Информатика и информационни и комуникационни технологии – 27 млн. лева;
 • Индустрия за здравословен живот и биотехнологии – 48 млн. лева;
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии – 27 млн. лева.

Средствата са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Списъците може да изтеглите от интернет страницата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ чрез този ЛИНК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *