post

Oколо 70 милиона лева се планира да даде държавата в следващите 5 до 7 години за финансиране на научни проекти по 11 програми в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в България. Те са разработени със съдействието на научни организации и по тях се очакват предложение и възражение до две седмици.

Във всяка от програмите са набелязани висшите училища и институции, които ще са водещи партньори по изпълнение на проекти. Планира се те да създават консорциуми и широки научни екипи с други научни структури, с които да кандидатстват с конкретни проекти за финансиране по съответната научна програма. Всяка от програмите набелязва специфични мерки, цели, резултати, които трябва да бъдат постигнати с бъдещите проекти, съобщава Дневник. Финансирането ще става през Министерството на образованието и науката.

Очаквано най-сериозно перо и най-много средства са планирани по програмите за привличане на млади учени и за високи технологии.

По програмата “Млади учени и постдокторанти” са планирани 15 млн. лв. до 2020 г., или по 5 млн. лв. в следващите три години. Програмата цели привличане, задържане и развитие на ново поколение висококвалифицирани млади учени за “осигуряване на качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа”. Очаква се след реализацията на проектите по програмата “съществено увеличаване броя на млади хора, избиращи кариера в организации, занимаващи се с научна дейност, а също и стимулирането им да провеждат задълбочени и иновационни научни изследвания по актуални тематики в приоритетните научни направления”. Крайната цел е създаване на ново поколение висококвалифицирани специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност, отговорна към обществото.

Програма “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука” е със срок 7 години. Бюджетът й е 1 500 000 лв. за първата година, който може да нарасне до 3 млн. лв. на година след третата година. Дългосрочната цел на програмата е значителното увеличаване на човешките ресурси за наука и иновации от високо ниво в България заедно с трайна положителна промяна в културата на българската научна общност”, пише в проекта. Програмата си поставя за цел “да разпознае индивидуалния потенциал за наука, иновации и привличане на финансиран, да създаде благотворна институционална среда за самоорганизация на екип, иницииран от изследовател, за работа по изискванията на неговия проект, както и да изгради административна и техническа подготвеност към институцията домакин за подкрепа на ефективно кандидатстване и за изпълнение на европейски и международни проекти.

Програмата ще подпомогне “бързото изграждане на критична маса от перспективни учени, които да работят по иновативна висококонкурентна тема с ръководител водещ изследовател, да подобри образованието на бъдещи изследователи (PhD), които ще работят в екипа на водещия изследовател в конкурентна среда от докторанти и постдокторанти по обща научна тема” и др.

Финансирането на проектите ще може да е до 300 000 лв. на година за максимален период от пет години. Възнаграждението на изследователя ще е 6000 лв. на месец. Възнаграждението на всеки нает към екипа старши сътрудник, постдокторант и докторант ще е съответно по 4500 лв., 3500 лв. и 2000 лв. на месец. Изисква се до шест месеца след началото на проекта екипът на водещия учен да включва един постдокторант/старши сътрудник и един докторант.

Програмата “Петър Берон. Наука и иновации с Европа” също е насочена към развитие на учените. Срокът на програмата е 7 години и са планирани по 1.2 млн. лв. на година. Общата цел на програмата е “да ускори реинтеграцията и/или кариерното развитие на перспективни учени в български научни и научно-образователни институции и да стимулира изследователския потенциал като фундаментална стъпка за развитието на устойчива иновационна среда в България”.

Специфичните цели включват привличане в България на перспективни и установени учени, дългосрочна реинтеграция на перспективни и установени учени в български научни и научно-образователни институции, задържане в България на перспективни и установени учени. Цели се също трансфер на знания към организацията домакин, разработването на конкурентни и съвременни научни направления и др.

По националната научна програма “Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита” е планиран общ бюджет от 7.3 млн. лв., като за тази година са предвидени почти 3 млн. лв., а за 2019 г. и за 2020 г. – по малко над 2 млн. лв. По програмата за комуникационни и информационни технологии “за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността” планираната сума за следващите три години е 3.45 млн. лв.

За електронно здравеопазване пък ще бъдат разпределени 2 млн. лв. до 2020 г. Отделно за разработването на методология за въвеждане на NAT технологията за диагностика на качеството на дарената кръв в трансфузионната система са предвидени 5 млн. лв. за тази и следващата година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *