post

Българската компания за семантичен софтуер Онтотекст АД ще участва в два нови проекта, насочени към свързването на големи масиви от данни (т.нар. big data) и социалните медии в две ключови сфери. Проектите BigDataGrapes и COMPACT са преминали успешнопредварителната оценка и са на фаза подготовка на договор за финансиране по европейската рамкова програма за изследвания и иновации Хоризонт 2020. Проектите се очаква да стартират в края на 2017 или началото на 2018 година.

BigDataGrapes – технологични решения за винопроизводителите

Първият проект, по който Онтотект е ключов партньор, е BigDataGrapes. Той е насочен към европейските винопроизводители и компании произвеждащи натурална козметика, използващи суровини от винените сортове грозде. С помощта на решения за обработка на големи масиви от данни тези компании ще бъдат подпомогнати в идентифицирането на нови възможности за развитие на бизнеса си.

BigDataGrapes си поставя две цели: първата е разработката на мощни и сигурни технологии за обработка на данни от различни сектори, които да увеличат ефективността на компаниите при взимането на бизнес решения, а втората – създаването и развитието на онлайн пазар за данни, свързани със сегмента на винопроизводството.

Ролята на Онтотекст в проекта ще бъде от ключово значение, тъй като компанията ще ръководи дейностите, свързани с управлението на данни и семантичното ниво и ще е отговорна за развитието на семантичното моделиране и обогатяване на компонентите от базата BigDataGrapes. За целта ще бъде използвана семантичната графова база на Онтотекст – Graph DB, която е сред най-популярните семантични бази в света и се използва от организации като Националния архив на Великобритания, Британския музей, медийните групи BBC, Press Association, Euromoney и The Financial Times, научното издателство Springer Nature и много други.

Онтотекст ще играе важна роля и в други поддейности по проекта, включително интегрирането, внедряването и работата на платформата BigDataGrapes, както и подкрепа за винопроизводителите при създаването на големи масиви от данни и междусистемните дейности за експериментални тестове.

Проект COMPACT

Вторият проект, в който ще се включи Онтотекст, е COMPACT. Той цели да увеличи осведомеността за последните технологични открития сред ключови заинтересовани страни в контекста на социалните медии и конвергенцията на дигитални платформи. Дейности по него ще включват събиране, сравнение и анализ на информация за различни стратегии и продуктови пътни карти от технологична и социална перспектива.

Ключовата роля на Онтотекст в COMPACT се изразява в подпомагане изследователските програми и пътните карти, както и управлението и разпространението на дейностите по проекта. Благодарение на сериозния си опит в семантичните технологии и анализите в социалните медии, Онтотекст ще играе важна роля в определянето посоката на изследванията за семантично обогатяване на медиите, семантично търсене, анализа на социалните мрежи и по специално валидиране истинността на съдържанието, както и интегрирането на социалните и масовите медии. Компанията ще помогне за разработването и усъвършенстването на аналитичните категории и софтуерни инструменти за анализ, а също и при формулирането на политики и развитие на регулацията в сближаването на платформите.

В допълнение, Онтотекст ще предостави подкрепа за създаването на т.нар. онлайн конвергентен център OCC, който ще бъде разработен впоследствие. Той ще представлява виртуален център за обучение и анализ в процеса на трансфера на съдържанието от традиционни към нови медии, от печат към радио, телевизия, уеб сайтове и социални мрежи при внедряването на хибридни технологии.

Онтотекст“ е част от групата на „Сирма Груп Холдинг“ АД, която през 2015 г. успешно реализира кампанията си за първоначално публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса (БФБ-София).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *