post

Правителството прие Секторната стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2016-2020 г., и Пътна карта за изпълнението й, съобщиха от Министерския съвет. Одобрена е и Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.

Промените са продиктувани от изменения в Работната програма за разработването и въвеждането на електронни системи във всички държави-членки и отнасящо се до предвидения в Митническия кодекс електронен обмен на информация между икономическите оператори и митническите органи.

Секторна стратегия „е-Митници“ очертава технологичните приоритети за АМ по създаване на е-митници към 2020 г. и определя подхода и принципите за тяхната реализация. За дейностите по Стратегията и Пътната карта към нея се предвижда финансиране по ОП „Добро управление“ в размер на 9,349 млн. лв. и съфинансиране от държавния бюджет в рамките на 2,912 млн. лева за целия период на изпълнение до 2020 година.

 Стратегията поставя като приоритетни цели:

– защита на обществото и финансовите интереси на България и на ЕС, вкл. повишаване събираемостта на приходите (вземанията при внос на стоки и от акциз при сделки в страната);

– подпомагане на конкурентоспособността на националните и европейските икономически оператори;

– улесняване на законната търговия, вкл. чрез подобряване на системите за контрол, с цел улеснение движението на стоките и намаляване на административната тежест;

– контрол и управление на веригите на доставка, използвани за международното движение на стоки;

– поддържане, развитие и засилване на сътрудничеството с митническите органи на държавите-членки, с другите правоприлагащи органи, с икономическите оператори и с обществеността.

Изпълнението на мерките, заложени в Стратегията на Агенция „Митници“, ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти от България като държава-членка на ЕС за улесняване на законната търговия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *