post

БНБ е подготвила нов закон за платежните услуги, който ще защити по-­добре тези, които ги ползват. Това съобщи подуправителят на БНБ Нина Стоянова при откриването на банков форум. По думите й така централната ни банка ще отговори в аванс на разрастването на обема на електронната търговия, електронните плащания.

В директивата са заложени редица изисквания към доставчиците на платежни услуги (банки, платежни институции и дружества за електронни пари) относно плащанията, извършвани по електронен път и в интернет.

Платежните операции ще бъдат регулирани, независимо от мястото, на което е базиран доставчика, дори и той да е извън ЕС, и във всички видове валути, а не както досега за деноминираните в евро или във валутите на държави, членове на ЕС.

БНБ ще проверява идентичността на платеца от доставчика на платежни услуги чрез елементи, които само платецът знае, и чрез такива, които само доставчикът знае, за да няма фалшифициране. Процедурата е поверителна и гарантира защита на данните за установяване на идентичността. В практиката сега най­-често се използва паролата, която само ползвателят знае, и еднократни кодове, генерирани от токен устройства или получени чрез съобщение през личния мобилен телефон или имейл­ нещо, което само ползвателят притежава).

За разпознаване на клиента може да се посочи идентификацията чрез биометрични данни, като например пръстовия отпечатък, разпознаване на ириса и други модерни способи. Доставчиците на платежни услуги пък ще трябва да докладват на надзорния си орган за всеки значим операционен или свързан със сигурността инцидент.

Директивата ще бъде въведена с нов Закон за платежните услуги и платежните системи, който се очаква до средата на годината да бъде изпратен в Министерството на финансите за внасяне в Министерски съвет и за приемане от Народното събрание. Страните членки на ЕС трябва да транспонират Директивата в местното законодателство не по-късно от 13 Януари 2018 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *