post

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отправи нова пета по ред покана по схемата за насърчаване използването на електромобили. По нея могат да кандидатстват централната администрация и нейните териториални подразделения, както и общините.

Набирането на проекти започна на 20 август и продължава до 1 октомври 2018 г.

Поканата е в рамките на  Инвестиционната програма за климата (ИПК) по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства.

Общият бюджет по схемата е около 2 млн. лв., остатъчната сума по тази покана е в размер на 920 000 лева. Средствата по схемата са част от ИПК на НДЕФ, която се финансира със средства от ранните търгове на емисии на парникови газове. Изпълняват се политиките по опазване на околната среда в три направления – подобряване качествата на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на нивата на шумовото замърсяване в населените места.

Според условията за кандидатстване безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство, независимо от цената, на която се купува. След одобрението от НДЕФ, бенефициентите избират доставчик чрез обществена поръчка.

Финансирането по проектите за насърчаване използването на електромобили e в размер на:

  • 20 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места);
  • 10 000 лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места);
  • 20 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева;
  • 30 000 лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N1;
  • 40 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и

Всички формуляри за кандидатстване са публикувани в раздел „Документи“ към Инвестиционна програма за климата – електромобили, на сайта на НДЕФ http://ecofund-bg.org

Допълнителна информация

Досега по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства в рамките на  Инвестиционна програма за климата са подадени 49 проекта. Към 21.08.2018 г. по схемата са усвоени и разплатени 380 000 лв. по 15 проекта. С тези средства са закупени 17 електромобила за 340 000 лв. и 4 за хибридни електрически превозни средства на стойност 40 000 лв. Отхвърлени са 3 проекта, 17 кандидати са се отказали от участие в схемата, 13 проекта са в процес на изпълнение на различни етапи, а по 3 проекта са сключени договори и предстои плащане.

Успешно приключилите 15 проекта са на: МОСВ, МИ, МТСП, ГД ГВА и общините Пловдив, Асеновград, Самоков, Горна Оряховица, Бургас, Сливница, Смолян, Габрово (участва с 2 проекта), Враца и Гоце Делчев.

В процес на изпълнение са 13 проекта на: МОН, Столична община, Столичен инспекторат към Столична община, както и общините Никола Козлево, Варна, Сливен, Иваново, Хасково, Казанлък, Елин Пелин, Козлодуй, Благоевград и Бургас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *