post

В България се наблюдава постоянно нарастване на безналичните плащания. За три години – от 2014 г. до 2016 г., броят на плащанията, извършени с карти е нараснал с 44 на сто, а стойността на плащанията с карти е нараснала с 38 на сто, съобщи Нина Стоянова, подуправител на БНБ при откриването на 20-тия финансов технологичен форум “Дигитализацията – катализатор за модернизацията на финансовия сектор”, който се повежда в София.

Броят и стойността на картовите плащания, извършени чрез виртуално терминално устройство ПОС, са нараснали с над 20 на сто, информира Стоянова.

През 2016 г. над 50 на сто от нарежданията за кредитен превод са били направени от потребителите по електронен път, което представлява две трети от общата стойност на всички кредитни преводи, допълни тя. По предварителни данни на БНБ за 2017 г. тенденцията на нарастване на споменатите показатели се запазва, посочи Стоянова.

Новият Закон за платежните услуги и платежните системи, който въвежда в българското законодателство изискванията на Втората директива за платежните услуги (PSD2), влезе в сила на 6 март 2018 г. Той съдържа съществени промени по отношение на платежните услуги, извършвани по електронен път. Законът въвежда два нови вида платежни услуги, извършвани изцяло в интернет среда – услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация за сметка.

Основен акцент в закона е поставен върху сигурността на безналичните плащания, особено тези, осъществявани в интернет или чрез друг дистанционен способ, и съответните мерки, които доставчиците на платежни услуги трябва да предприемат в това направление. Във връзка с това Европейската комисия прие делегиран регламент, съдържащ регулаторни технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация. Доставчиците на платежни услуги следва да приведат дейността си в съответствие с регламента най-късно до 14 септември 2019 г., отбеляза Нина Стоянова пред участниците в срещата.

За първи път през 2018 г. доставчиците на платежни услуги ще трябва да извършват оценка на операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността, както и да наблюдават и докладват пред БНБ значими операционни или свързани със сигурността инциденти. На БНБ ще се предоставят и данни за измами, свързани с плащанията по ред, определен с проект на насоки на Европейския банков орган, които предстои да влязат в сила в началото на 2019 г.

Друга важна промяна, която ще окаже влияние върху пазара на платежните услуги е публикуваното в края на март 2018 г. от Европейската комисия предложение за изменение на Регламент (ЕО) 924/2009 относно презграничните плащания в рамките на Общността. Предвижда се доставчиците на платежни услуги в държавите членки извън Еврозоната да прилагат равни такси за презграничните плащания в евро и за националните плащания във валутата на съответната страна. Досега такова изискване съществуваше в регламента само по отношение на равни такси при националните и презгранични плащания в евро. Предвижда се това изменение да се прилага от 1 януари 2019 г. и да доведе до съответните промени в тарифите на доставчиците на платежни услуги в България. С предложеното изменение се цели постигане на по-нататъшното задълбочаване на единния пазар на Европейския съюз и равнопоставеност между ползвателите на платежни услуги в достъпа им до по-евтини презгранични плащания, смята Нина Стоянова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *