post

Държавна агенция „Електронно управление” представи проекта, насочен към създаването на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ), които целят преминаване към комплексно административно обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Идеята е чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги гражданите и бизнеса по електронен път да могат да взаимодействат бързо и лесно с администрацията, така че от едно централизирано място да се заявява електронна административна услуга и да има възможност тя да бъде заплатена също по електронен път, подчерта Николай Минев, директор на дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост” в ДАЕУ и ръководител на проекта. Особено важно е ползвателите на електронната услуга да бъдат информирани за резултата от нея и по какъв начин тя ще бъде предоставена. За тази цел преди повече от година е реализиран моделът за заявените, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, и който е последователно прилаган, като се развиват функционалностите на отделните системи, посочи още той.

В момента чрез Единия модел за достъп до ЕАУ е предоставена информация и възможност за заявяване на 288 електронни административни услуги. От тях 170 за Централна администрация, 3 за Областна администрация, 3 предоставяни от всички администрации и 112 за Общинска администрация. За гражданите има осигурено персонално пространство за достъп до услуги, както и информация, правила и процедури за използване на възможностите на Единния модел, подчерта ръководителят на проекта. Регистрираните по проекта за гражданите и бизнеса потребители са 22 099, 111 са регистрираните фирми. Общият брой на изпратените съобщения за периода 2017-2018 г. са 105 929. Администрациите, присъединени към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги са: 11 централни, 15 областни (48.5% от населението) и 26 общински администрации (18.8% от населението), обяви Николай Минев.

За взаимодействието на администрациите по електронен път е показателен и нарасналият обмен на справочна и удостоверителна информация през средата за междурегистров обмен (RegiX). Ако през септември 2017 г. справките към държавни регистри са били 81 хиляди, през същия месец на 2018 г. те достигат 625 хиляди, то през септември 2019 г. техният брой е 2 милиона и 300 хиляди. Това са над 2 милиона спестени хартиени документа, коментира ръководителят на проекта.

Към момента са налични всички необходими хоризонтални системи на електронното управление за реализация на Единния модел, с изключение на Системата за еФорми, която ще бъде разработена в рамките на проекта. Ще се извърши и разширяване на функционалностите и изграждане на интерфейси за наличните хоризонтални системи, които да осигурят и гарантират работоспособността на основния и на спомагателните работни процеси, изпълнявани при предоставяне на електронни административни услуги за бизнеса и гражданите.

Дейностите по проекта са: разработване на стандарт, правила и процедури, свързани с прилагането на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на ЕАУ; разработване на система за управление на електронни форми за заявяване на ЕАУ и интеграция с хоризонталните системи на електронното управление; надграждане на системата за еАвтентикация, еВръчване и еПлащане; надграждане на интеграционната шина за достъп и управление на ИТ услуги и данни; надграждане на системата за междурегистров обмен RegiX; надграждане на Единния портал за достъп до ЕАУ; разработване на електронни форми за ЕАУ и интеграция на информационните системи на структури на държавната администрация с хоризонталните системи на е-управление; закупуване на лицензи, необходими за функционирането на Единния модел; обучение на служители от държавната администрация за работа с хоризонталните системи на е-управлението; популяризиране на възможностите за използване на Единния модел.

Обща стойност на проекта е 6 999 985,64 лв., от които 5 949 987,79 лв. европейско и 1 049 997,85 лв. национално съфинансиране. Той трябва да приключи в края на 2021 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *