post

До края на годината Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще приключи голям проект за надграждане на системите за електронното управление. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов по време на заключителното събитие по проекта.

„С този проект се допълват основните системи на електронното управление, предвидени в заложения концептуален модел с липсващите до момента компоненти и функционалности“, каза Христо Христов, директор на дирекция „Информационни технологии“ в МТИТС и ръководител на проекта. „Резултатите от него позволяват една услуга да бъде заявена през портала за достъп до електронни административни услуги, платена и получена изцяло електронно“, допълни той. По думите му, забавянията при стартирането на проекта са наложили сроковете за изпълнение да се съкратят от предвидените 18 месеца на 11 месеца.

В рамките на първата дейност от проекта беше разработен модел за електронно валидиране и електронно връчване на документи. Втората дейност включва интеграция на 32 нови регистъра на централно ниво, от които държавната администрация използва информация. Реализирани са 400 услуги за достъп до данни от тези регистри. В рамките на трета дейност са изградени интеграционните модули, които свързват цялостния процес.

Резултатите от четвъртата дейност са свързани с развитие и усъвършенстване на Единния портал за достъп до електронни административни услуги (www.egov.bg). Основният замисъл на този портал е да служи като единна точка за намиране и заявяване на електронни услуги. Регламентира се и начинът, по който да се поддържа информацията в портала, така че тя да бъде разбираема за всички потребители. Улеснен е достъпът чрез разработената мобилна версия. Петата дейност предвижда доизграждане на Контролно-техническия център за електронно управление и доставка на софтуерно и хардуерно оборудване. Създадена е съвременна и модерна среда за изпълнение и управление на процесите. Шестата дейност е за надграждане на системата за електронни разплащания и създаване на единна точка за електронни разплащания към държавната администрация. Създадени са възможности всички банки, обслужващи държавната администрация, да се включат към системата.

Проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство, с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *