post

12,5 млн. лв. допълнително ще бъдат предоставени за финансиране на дейността на Фонд “Научни изследвания”. Средствата ще бъдат използвани за конкурсно проектно финансиране за тази година

По линия на Фонда се финансират на конкурсен принцип проекти на всички висши училища в страната и на институтите на БАН, които основно са свързани с фундаментални научни изследвания.

С допълнителните средства ще се гарантира устойчивостта на финансирането на конкурсен принцип, каквато е основната цел на ФНИ. Ще се насърчат насочените и чистите фундаментални научни изследвания, ще се подпомогне българската научна периодика. Проектите по двустранно научно-техническо сътрудничество в системата на висшето образование и науката в страната ни също могат да бъдат подпомогнати.

През 2019 г. се планира ФНИ да обяви следните четири нови конкурси на обща стойност от 10 млн. лв.: “Финансиране на научни изследвания” в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания; “Българска научна периодика – 2019 г.”; “Финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.” и “Финансиране на проекти по двустранно научно-техническо сътрудничество”. Новите конкурси ще се провеждат след съгласуване с Министерството на финансите при спазване на изискванията на Рамката за държавни помощи за научни изследвания и иновации. 2,5 млн. лв. от отпуснатите средства ще се използват за изплащане на задължения по вече подписани договори от конкурси за двустранно и международно сътрудничество, проведени в периода 2016-2018 г. на основата на подписани Споразумения с Китай, Франция, Русия и Индия.

Допълнителното финансиране ще бъде отпуснато по бюджета на МОН от предвидените разходи от централния бюджет за 2019-а. Извън него в бюджета на просветното министерство са планирани 15 млн. лева, с които ще бъде платено продължаването на изпълнението на проекти, започнали през предходни години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *