post

Държавната агенция „Електронно управление“ обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка за поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура за високоскоростен широколентов достъп до интернет в слабо населени и отдалечени райони в България.

Предмет на поръчката е „Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”.

Общо 53 населени места в 14 области на България и 906 км оптична инфраструктура подлежат на поддръжка и експлоатация по процедурата. Изградената инфраструктура създава предпоставки за развитие на електронното управление в слабо населени и отдалечени райони чрез осигуряване на достъп до интернет от следващо поколение и свързаност на държавните и обществени институции, в т.ч. образователни, културни, социални и здравни институции, към Единната електронна съобщителна мрежа, поддържана от Агенцията за е-управление.

Поддръжката и експлоатацията на широколентовата инфраструктура ще повиши конкурентоспособността на местната икономика, като улесни и стимулира използването на широколентовия достъп от следващо поколение от страна на ИКТ-бизнеса. Изградената до момента инфраструктура създава условия за развитие на пазара на широколентови услуги от следващо поколение на едро, както и предпоставки за развитие на пазара на този тип услуги за гражданите и за бизнеса чрез осигуряване на благоприятни и равни условия за доставчиците на интернет да предоставят услуги в слабо населени и отдалечени райони.

Предоставянето на услугите, предмет на обществената поръчка, ще допринесе за ограничаване на рисковете от цифрова изолация на хората в тези райони.

Прогнозната стойност на разходите по поддръжка на изградената инфраструктура по двете обособени позиции на процедурата възлиза на близо 13 млн. лева без ДДС за период от 15 години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *