post

Европейската комисия предлага увеличение на средствата по механизма „Свързана Европа“ (Connecting Europe Facility) за следващия 7-годишен бюджетен период 2021-2027 г. с 47%, в сравнение със сегашния бюджет за 2014-2020. Общата сума, заложена от Комисията е 42,3 млрд. евро, от които 30,6 млрд. евро са предвидени за изграждането на инфраструктурни мрежи в транспорта, 8,7 млрд. евро – в енергетиката и 3 млрд. евро – за цифрови мрежи.

За 2021-2027 ЕК предлага да се усили екологичното измерение на Механизма, като целта, която се поставя е 60% от бюджета му да подпомага проекти, които допринасят за изпълнение на целите по климата.

“След Парижкото споразумение за климата, създаването на връзки между секторите е наложително. Новият Механизъм „Свързана Европа“ ще даде тласък на още по-силно взаимодействие между транспорта, енергетиката и цифровите сектори, за да се постигне максимално въздействие от енергийния преход. Нещо повече, увеличеният бюджет и евентуалното му смесване с други инструменти ще помогнат на Европа да остане пред глобалната крива на иновативни проекти като интелигентни мрежи и съхранение на енергия“, коментира вицепрезидентът на ЕК, отговорен за Енергийния съюз Марош Шефчович.

Комисарят по климата и енергетиката Мигел Ариас Канете посочи, че това предложение ще изгради инфраструктурата, необходима за прехода към чиста енергия, и ще помогне за постигането на амбициозните цели за 2030 г. за климата и енергетиката. Новата програма ще ни помогне да завършим стратегически проекти, като например синхронизирането на балтийските страни с европейската електрическа мрежа, които са от съществено значение за един истински енергиен съюз, каза още Канете.

В сферата на транспорта с приоритет ще се ползват проектите, които предлагат екологосъобразни видове транспорт, като железопътния, например, както и тези за изграждане на зарядни станции за алтернативни горива. По-силен акцент се поставя и на модернизацията на пътната мрежа, така че да се повиши нейната безопасност. Като конкретен израз на европейската солидарност,част от бюджета (11,3 милиарда евро) ще бъде запазена за държавите-членки, които отговарят на условията за финансиране от Кохезионния фонд.

За първи път в историята на ЕК Механизмът „Свързана Европа“ ще подкрепя развитието на гражданско-военната транспортна инфраструктура, която е с двойна употреба. Предвиденият за това бюджет е 6,5 млрд. евро. Целта на тези средства е европейската транспортна мрежа да се адаптира към военните изисквания и да се повиши военната мобилност в ЕС. Това ще даде важен принос за един пълноправен съюз за отбрана до 2025 г., което е политически приоритет на тази Комисия, се посочва в официалното съобщение.

Подкрепата за енергийния сектор е с основна цел – преходът към чиста енергия. Предвижда се нова структура на бюджета да насърчи сътрудничеството на държавите-членки по проектите за трансгранично производство на енергия от възобновяеми източници. Програмата ще продължи да подкрепя ключовите трансевропейски мрежови инфраструктури, като позволява по-нататъшна интеграция на вътрешния енергиен пазар, засилва оперативната съвместимост на мрежите през границите и секторите и улеснява декарбонизацията, и гарантира сигурността на енергийните доставки.

В дигиталната сфера Механизмът ще подкрепя най-съвременната цифрова инфраструктура, която поставя основите на функциониращ единен цифров пазар.

Бързото постигане на съгласие относно цялостния дългосрочен бюджет на ЕС и неговите секторни предложения е от съществено значение, за да се гарантира, че средствата на ЕС ще започнат да дават резултати на място възможно най-скоро, посочват от Комисията. В противен случай текущите мащабни инфраструктурни проекти биха били сериозно забавени. В транспортния сектор това ще се отрази на водещи проекти, като железопътните връзки Rail Baltica, Brenner Tunnel, Lyon-Turin, Evora-Merida и други. За пример Rail Baltica трябва да може да стартира големите поръчки, свързани със строителството през 2021 г. Този проект е от решаващо значение за завършването на проекта, който ще помогне за свързването на пет милиона души в Балтийско море, посочват още от ЕК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *