post

Агенцията за „Електронно управление” (ДАЕУ) въведе нова административна услуга за онлайн изпращане и получаване на документи edelivery (е-Връчване), която вече работи. Тя замества класическия метод за доставка на документи като глоби и фишове например.

От ДАЕУ я определят като еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка и е удобен инструмент за бърза доставка на сигурна и надеждна информация. Услугата е насочена към граждани и юридически лица, администрации, лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги, се казва в прессъобщението до медиите от ДАЕУ.

Електронната услуга може да бъде интегрирана чрез модул в сайтовете на администрациите или да се използва чрез потребителски интерфейс на този адрес. През интерфейса достъпът става след регистрация, като потребителят трябва да се идентифицира чрез квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ например.

Новата опция позволява връчване на документи за извършени административни услуги, актове, фишове, електронни фишове и наказателни постановления по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания. Може да се използва и за други документи или актове, за които е задължително връчването или съобщаването им по закон.

Надежда, че Системата за сигурно е-Връчване ще заработи ефективно, дава и отпадането на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Идеята е тя да се използва и от администрации, които нямат системи за електронен обмен на документи (системи за е-документооборот).

Екипът на ДАЕУ е разработил правилника за достъп до системата, с който се определят правата, задълженията и редът за присъединяване и ползване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *