post

Oбщо 102 млн. евро ще получи България по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОП ИМСП), кято беше одобрена миналата седмица. Тя е разработена в съответствие с прилагането на Инициативата за МСП в Европа. България е третата държава в ЕС, която ще осигури ресурс за МСП чрез инструмента. До момента той се прилага в Испания и Малта.

Средствата са заделени от средствата по Приоритетна ос 2 на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, предвидени за прилагането на финансови инструменти. Портфейлите от заеми освен със средства по оперативната програма, ще бъдат гарантирани и със средства от COSME/HORIZON 2020, както и с ресурс на Европейския Инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка.

Управляващ орган на програмата е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ при Министерство на икономиката.

В рамките на Инициативата за МСП, в България се предвижда да се изпълнява един гаранционен продукт. Продуктът включва неограничени гаранции за предоставяне на капиталово облекчение на финансови посредници за нови портфейли за дългово финансиране на допустими МСП, който ще се изпълнява при по-облекчени условия в сравнение с прилагания по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ сходен продукт.

В момента в напреднала фаза са преговорите между Управляващия орган и Европейски инвестиционен фонд за подписването на Финансово споразумение, което ще уточни специфичните условия на участие в Инициативата за МСП.

Инициативата за МСП е съвместна програма на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка за финансови инструменти за малки и средни предприятия през програмен период 2014-2020, чиято основна цел е бързо увеличение на кредитирането на МСП на ниво Европейски съюз за постигане на значително въздействие върху стимулирането на финансирането за МСП, икономическия растеж и създаването на работни места и засилване на приноса на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) към инструментите на ниво ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *