post

Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г. постигна общ подход по предложението за регламент относно киберсигурността и откри пътя за последващо успешно придвижване на досието от Австрийското председателство на Съвета на ЕС, информират от Държавната агенция “Електронно управление” Красимир Симонски. В рамките на председателсвтото са проведени интензивни дискусии и след повече от 20 работни заседания и осем последователни компромисни предложения, Хоризонталната работна група по кибер въпроси към Съвета на ЕС постигна компромисно решение по позициите и предложенията на държавите членки. Това позволи на Съвета по телекомуникации да приеме общ подход по предложението на последното си заседание.

През септември 2017 г. в контекста на Стратегията за цифров единен пазар Европейската комисия прие и представи на Съвета и на Европейския парламент предложение за регламент относно ENISA – Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии (“Акт за киберсигурността”). Като част от т.нар. “Пакет за кибер сигурност”, предложението има за цел да осигури високо ниво на киберсигурност, кибер устойчивост и доверие в Съюза с оглед гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар.

Предложеният регламент определя целите, задачите и организационните аспекти на Агенцията на ЕС за кибер сигурност. Предвижда се постоянен мандат за ENISA за ефикасна подкрепа на усилията за сигурно кибер пространство, както и европейска рамка за сертифициране на кибер сигурността на ИКТ продукти и услуги и правила за управление на европейските схеми за сертифициране на кибер сигурността. Сертификатите, издадени по тези схеми, ще бъдат валидни и признати във всички държави членки. По този начин се създават условия за преодоляване на фрагментацията на пазара на ИКТ продукти и услуги в ЕС, като се осигурява определено ниво на синхронизация на стандартите за сигурност в държавите членки.

От Държавна агенция “Електронно управление” припомнят, че в края на 2017 г. Съветът на ЕС заяви амбицията си да постигне общ подход по Акта за киберсигурността до юни 2018 година. Австрийското председателство на Съвета на ЕС от юли до декември 2018 г. следва да започне преговори с представителите на Европейския парламент и на ЕК по предложението за регламент.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *