post

Българската народна банка /БНБ/ трябва да създаде и поддържа електронна информационна система за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки. Банките ще трябва ежемесечно да предоставят тази информация на централната банка. Достъп до информация от системата ще имат органите на съдебната власт, Главна дирекция “Национална полиция” и Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” на МВР, ДАНС, НАП и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

Това решиха депутатите, след като парламентът прие на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Изискването бе включено в преходните и заключителни разпоредби на закона, както и с промени и в Закона за кредитните институции.

Предвижда се електронната система да е активна от 1 януари 2017 г. Промените в ДОПК влизат в сила от 1 януари 2016 г.

С част от текстовете в ДОПК се въвеждат разпоредби на европейска директива за автоматичен обмен на финансова информация. Мярката е срещу зачестили трансгранични случаи на данъчни измами и укриване на данъци в рамките на Европейския съюз и в световен мащаб.

Други промени са свързани с оптимизиране на процеса по установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски и улесняване на междуинституционалното взаимодействие, както и подобряване на нормативните режими по принудително събиране на публичните вземания и повишаване на събираемостта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *