post

Българската технологична компания Алтерко АД е сключила обвързващо споразумение за продажбата на телекомуникационните си компании в Европа – Тера Комюникейшънс АД, Теравойс ЕАД, Алтерпей ЕООД, TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония). Купувач е европейският играч в областта на съобщенията и мобилните услуги LINK Mobility Group ASA.

Предварително договорената цена на сделката възлиза на 8 800 000 евро, изчислена на база прогнозната стойност на придобиваните дружества (EV) в размер на EBITDA на консолидирана база – 1 600 000 евро, умножена с коефициент 5.5. Крайната цена ще бъде определена по метода „cash-free/debt-free“, отчитайки нетния оборотен капитал на всяко от придобиваните дружества за последните дванадесет месеца преди датата на продажбата.

Цената ще бъде заплатена на три части: 1/3 – чрез плащане към момента на сключване на сделката по банков път, 1/3 – чрез отложено плащане с падеж 3 (три) години след датата на финализиране на продажбата при годишна лихва в размер на 4.75% (четири цяло и седемдесет и пет стотни процента), платима на тримесечие; 1/3 – в ценни книжа от капитала на LINK Mobility Group ASA по цена, определена при затваряне на Фондовата борса в Осло в последния работен ден, предхождащ датата на сключването на Term Sheet-а.

„С оглед резултатите на IoT бизнеса и интереса на инвеститорите към него, офертата на LINK беше оценена като изключителна възможност за промяна в стратегията за развитие на групата. Продажбата на телекомуникационния ни бизнес в Европа ще ни даде възможност да концентрираме всичките си ресурси в развитието на нови IoT продукти и услуги“ – коментира изпълнителният директор Димитър Димитров.

Очаква се продажбата да бъде финализирана до края на месец април 2018 година. За LINK това е второто придобиване на телекомуникационна компания в региона, с което компанията продължава навлизането си на пазара на телекомуникационни услуги в Югоизточна Европа.

Alterco MyKi touch 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *