post

Представители на Адвокатски съвет – Пловдив разкритикуваха новата информационна система на съдилищата в открито писмо до медиите. Публикуваме текста на писмото без промени, както ни беше предоставен:

Осъзнаващи важността на функциите на адвокатурата, чийто рамки са поставени с нормата на чл. 134, ал.1 от Конституцията на Република България и функциите на съдебната власт, разписани в чл. 117, ал.1 от Конституцията на Република България, и разтревожени от многобройните проблеми, породени при внедряването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), ние, членовете на Адвокатски съвет Пловдив, не можем да останем безучастни, когато е застрашен сериозно процесът на правораздаване и се засяга осезаемо правото на защита на българските граждани и юридически лица.

Въведената на 21.08.2020 г. ЕИСС затрудни изключително много работата на съдилищата и адвокатите и на практика ефектът от нейното внедряване е противоположен на прокламираните при разработването ѝ цели – оптимизиране на работата, повишаване на бързината и качеството на обслужване на гражданите, улеснен достъп до обществена информация. В системата на правораздаването настъпи хаос, породен от желанието на съдиите и съдебните служители да се опитат с неимоверни усилия и разход на време, да компенсират пропуските при разработването на ЕИСС. Вече отчетливо се вижда, че тези усилия, от една страна, са обречени на провал, а от друга -пречат на колегите да упражняват същинската си дейност по правораздаване и от това, в крайна сметка, са потърпевши страните по висящите съдебни спорове. Затрудненият достъп до делата, забавеното обслужване и постановяване на съдебни актове, освен че пречат и на колегите адвокати да упражняват функциите си, накърняват правото на защита на гражданите и юридическите лица, които получават забавено и некачествено обслужване, а в крайна сметка и правораздаване, като към момента, на практика нямат достъп до необходимата за упражняването на правото им на защита информация, като се вземат предвид и ограниченията, наложени във връзка с разпространилата се пандемия от COVID -19. Така разработената и въведена система ни отдалечава, а не ни приближава до целта да се въведе пълноценно електронно правосъдие. При разработването на системата, по необясними за нас причини, не е проучен и съобразен опитът при ползването и внедряването на различни системи за обмен на информация между Адвокатските съвети и съдилищата, какъвто успешен пример има и в Пловдивския съдебен район.

В тази връзка, се присъединяваме напълно към вече изразените становища от наши колеги магистрати, че споделяме общата ценност за справедливо правосъдие в България и ефективна защита на правата на гражданите и юридическите лица и апелираме към въвеждане на пълноценно и съобразено с всички съвременни технически и правни тенденции електронно правосъдие като остро се противопоставяме на опитите същото да се компрометира в аванс, чрез внедряване на една непълноценна, осакатена и бавна за работа система. Използването на ЕИСС  в този ѝ вид, неминуемо ще доведе до блокиране на правораздавателния процес и съответно до нанасяне на непоправими репутационни вреди за съдебната власт и допълнителен дефицит на доверие в същата. Безспорно, в страната трябва час по-скоро да се въведе електронно правосъдие, но чрез една високо ефективна, професионално издържана и прозрачна система, съобразена с всички съвременни изисквания и тенденции, а не чрез система, която неминуемо ще настрои гражданите и обществото срещу електронното правораздаване.

Ето защо, като подкрепяме справедливите искания и позиции, заявени от магистратите от Пловдивския апелативен район, както и от съдии от София и от цялата страна, призоваваме Съдийската колегия на ВСС да вземе незабавни мерки за преустановяване на работата на ЕИСС до пълното отстраняване на пропуските, допуснати при нейното разработване, включително и оптимизиране на функциите и възможностите на системата.

Апелираме към Висшия адвокатски съвет, както и към всички Адвокатски съвети и колеги в страната, да изразят своята позиция по поставения въпрос, което ще обезпечи постигане на общата ни цел по въвеждане на съвременно, ефективно и прозрачно електронно правосъдие в страната, а по този начин ще спомогне за възвръщане и утвърждаване на доверието на обществото в правораздавателната ни система!

 

16.09.2020г.

гр. Пловдив

 

Адвокатски съвет – Пловдив

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *